Samochód spłonął przez awarię, a ubezpieczyciel odmawiał wypłaty! Dzięki reklamacji udało się wywalczyć ponad 70 000 zł odszkodowania.

Samochód naszego Klienta uległ zniszczeniu wskutek nagłego pożaru podczas jazdy. Przyczyny pożaru jednoznacznie nie ustalono, biegły powołany przez producenta stwierdził, iż prawdopodobną przyczyną pożaru była awaria grzałki paliwa, natomiast ze względu na stopień zniszczenia pojazdu nie można jednoznacznie ustalić przyczyny pożaru.
Nasz Klient zgłosił szkodę z polisy autocasco, którą posiadał w PZU. Zakład ubezpieczeń po kilkumiesięcznym postępowaniu wydał decyzję o odmowie wypłaty odszkodowania z polisy AC. Przyczyną odmowy był fakt, iż zgodnie z postanowieniami OWU PZU nie wypłaca odszkodowania w przypadku, gdy szkoda powstała na wskutek awarii. Klient próbował uzyskać odszkodowanie od producenta pojazdu i od serwisu, w którym wykonywał przegląd, jednak ze względu na brak dowodów nie uzyskał żadnego odszkodowania.
W opinii Delikta Odszkodowania decyzja zakładu ubezpieczeń o odmowie wypłaty odszkodowania z polisy autocasco była niesłuszna. Dzięki bezpłatnej analizie sprawy uznaliśmy, iż odmowa wypłaty odszkodowania przez PZU jest niesłuszna. W związku z tym złożyliśmy reklamację do zakładu ubezpieczeń, w której wskazaliśmy błędy popełnione przez zakład ubezpieczeń podczas likwidacji szkody, orzeczenia sądów w podobnych sprawach oraz wystosowaliśmy wezwanie do zapłaty odszkodowania z polisy autocasco. Podkreśliliśmy, iż awaria jako przyczyna odmowy wypłaty odszkodowania musi zostać udowodniona przez zakład ubezpieczeń w sposób jednoznaczny.
Zakład ubezpieczeń uznał reklamację i wypłacił odszkodowanie w pełnej wysokości. Dzięki Delikta Odszkodowania Klient może też skorzystać z ubezpieczenia GAP.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę