Odszkodowanie od biura podróży

biuro podróży odszkodowanie

Są niestety takie sytuacje, w których wymarzony urlop zamiast przyjemności przynosi rozczarowanie i zniechęcenie. Zamiast szumu fal usłyszeć można terkot zepsutego klimatyzatora, jedzenie jest monotonne, winda zepsuta, a sam hotel znajduje się daleko od plaży. Zamiast pięknych obrazków z folderu biura podróży mamy smutną rzeczywistość. Czy można coś z tym zrobić? Usługa turystyczna powinna odpowiadać zapewnieniom biura podróży zawartym chociażby w katalogach czy ofertach internetowych, powinna także być zgodna z umową o świadczenie usług turystycznych. W przypadku, gdy usługa ma wady psujące nasz wypoczynek przysługuje odszkodowanie od biura podróży.

Umowa z biurem podróży

Działalność biur podróży chroniona jest przez ustawodawcę regulacjami, które zapewniają konsumentom minimum jakości świadczonych przez biura podróży usług. Regulacje te w znaczący sposób zabezpieczają ich interesy. Szczegółowe regulacje dotyczące umowy z biurem podróży zostały zawarte przez ustawodawcę w wielu obowiązujących aktach prawa, w tym w kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Istotne znaczenie w tej kwestii odgrywa umowa z biurem podróży, którą w rzeczywistości jest umowa o świadczenie usług turystycznych.   Umowa z biurem podróży odgrywa kluczową rolę w walce o odszkodowanie od biura podróży. Wybierając wczasy lub planując skorzystanie z jakiekolwiek innej oferty usług biura podróży, zapoznaj się dokładnie z treścią umowy z biurem podróży. Należy zwrócić uwagę nie tylko na kwestie odpowiedzialności biura podróży, ale również na to, co właściwie masz zagwarantowane umową. Jest to ważne podczas ustalania, jaką odpowiedzialność ponosi biuro podróży za niewywiązanie się z umowy.

Umowa klienta z biurem podróży

Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, biura podróży dopuszczają się licznych nieprawidłowości. Umowy z biurem podróży zawierają niepełne lub nierzetelne informacje na temat usług. Ponadto sformułowania zawarte w umowach są niejednoznaczne. Według UOKiK:

w wielu przypadkach warunki uczestnictwa sformułowane  w  umowach z biurami podróży utrudniały  konsumentom  możliwość skutecznego  dochodzenia  roszczeń  z  tytułu  realizacji  umowy. Z kolei nierzetelne  lub  niepełne informacje  o  imprezach  turystycznych  zamieszczane  w  Internecie  wprowadzały konsumenta w  błąd.

Jaka zatem powinna być umowa z biurem podróży? Jakie powinny być informacje w niej zawarte?

 • prawdziwe,
 • rzetelne,
 • jasne,
 • jednoznaczne,
 • pełne.

I oczywiście zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Umowa z biurem podróży – postanowienia niedozwolone

W treści umów z biurami podróży dość często zawarte są klauzule niedozwolone. Ponadto sformułowania zawarte w umowach są niejednoznaczne. Według UOKiK:

w wielu przypadkach warunki uczestnictwa sformułowane  w  umowach z biurami podróży utrudniały  konsumentom  możliwość skutecznego  dochodzenia  roszczeń  z  tytułu  realizacji  umowy. Z kolei nierzetelne  lub  niepełne informacje  o  imprezach  turystycznych  zamieszczane  w  Internecie  wprowadzały konsumenta w  błąd.

Musisz wiedzieć, że niedozwolone postanowienia umowne zawarte w umowie z biurem podróży mogą zostać uznane za niewiążące. Wynika to z treści art. 3851 §1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.

Co to dla oznacza? Nawet jeśli odpowiedzialność biura podróży za wadliwe wykonanie usługi została w treści umowy wyłączona, w rzeczywistości może należeć Ci się odszkodowanie od biura podroży.

Za co odpowiada biuro podróży

Świadomość uczestników wycieczek organizowanych przez biuro podróży jest stosunkowo mała. Prowadzi to sytuacji, kiedy biura podróży wykorzystują niewiedzę konsumentów i nie ponoszą odpowiedzialności za niewywiązanie się z umowy lub za niską jakość świadczonych usług, a złożona reklamacja do biura podróży jest odrzucana. Tymczasem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, biuro podróży ponosi odpowiedzialność za niewywiązanie się z umowy. Biuro podróży odpowiada nie tylko za zaniedbania własne, ale także za zaniedbania podwykonawców – opóźnienie lub odwołanie lotu, zaniedbania w hotelu czy podczas wycieczek organizowanych w trakcie pobytu. Co więcej, odszkodowanie od biura podróży można otrzymać za brak obiecanych atrakcji np. większą odległość od morza niż zadeklarowano, mniejszy pokój, brak snack-barów, monotonne jedzenie, brak animacji, zmniejszony komfort pokoju hotelowego, brak wycieczek fakultatywnych, brak windy, nadmierny hałas czy też konieczność zmiany hotelu.

Odpowiedzialność biura podróży za niewywiązanie się z umowy

Biuro podróży ponosi odpowiedzialność za niewywiązanie się z umowy, a Ty możesz żądać przede wszystkim usunięcia niezgodności z umową, świadczenia zastępczego, odstąpienia od umowy i natychmiastowego powrotu do kraju, a także odszkodowania od biura podróży i zadośćuczynienia. Niewywiązanie się z warunków umowy w zakresie standardu świadczeń traktowane jest jako uszczerbek. W takiej sytuacji możesz wnioskować m.in. o obniżenie ceny usługi. Istotną rolę odgrywa w tej kwestii tabela frankfurcka, która pomaga obliczyć, w jakim procencie cena wyjazdu powinna zostać obniżona.

Przykładowo:

 • różnica w miejscowym położeniu(odległość od plaży)- od 5 do 15%,
 • całkowity brak wyżywienia- 50%,
 • brak klimatyzacji w  stołówce- od 5 do 10%.

Jeśli biuro podróży nie wywiązało się z umowy, czeka Cię reklamacja usługi turystycznej.

Odszkodowanie za wakacje

Jeśli poniosłeś dodatkowe koszty w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez biuro podróży, możesz wystąpić o odszkodowanie od biura podróży, które pokryje poniesione wydatki i otrzymasz dzięki niemu zwrot poniesionych kosztów od biura podróży. Wśród tych wydatków wymienić można np.:

 • zakup wyżywienia (biuro podróży wbrew umowie nie zapewniło wyżywienia),
 • zakup odzieży i kosmetyków (zgubiony bagaż).

Dodatkowo, obok dochodzenia odszkodowania od biura podróży można także uzyskać zadośćuczynienie za zmarnowany urlop. Wakacje są bowiem dla wielu czasem szczególnym, okresem odprężenia, relaksu i naładowania akumulatorów. W przypadku, jeżeli zostaną one zepsute przez zaniedbania biura podróży, należy nam się odpowiednia rekompensata za stres i zepsucie urlopu. Zadośćuczynienie i odszkodowanie za wakacje chociaż w małym stopniu poprawi Ci kiepskie samopoczucie przez zmarnowany urlop.

Zmarnowany urlop – zadośćuczynienie 

Od lipca 2018 r., konsumenci mają prawo do zadośćuczynienia za zmarnowany urlop od biura podróży. Zgodnie z uzasadnieniem wyroku Sądu Rejonowego w Gdyni (sygn. akt I1 C 182/2019):

roszczenie to stanowi formę rekompensaty finansowej i jest ściśle związane z osobą pokrzywdzonego. (…) Uprawnieniem konsumenta jest żądanie zadośćuczynienia jego szkodom niemajątkowym, polegającym na dyskomforcie psychicznym jako konsekwencji niewłaściwego wykonania usługi przez biuro turystyczne („zmarnowany urlop”). Z tych samych okoliczności, które da się zakwalifikować jako skutek nienależytego wykonania umowy przez organizatora wycieczki, można bowiem wywodzić zarówno roszczenia majątkowe, jak i niemajątkowe.

Wysokość zadośćuczynienia za zmarnowany urlop zależy od tego, w jakim stopniu wady wpłynęły na możliwość wypoczynku. Co należy wziąć pod uwagę? Zakłócenia snu, intensywność hałasu, dolegliwości zdrowotne, traumę spowodowaną brakiem wypoczynku, przemęczenie, uciążliwość i stopień rozbieżności między zapewnieniami organizatora wypoczynku a rzeczywistością.

Jak odzyskać pieniądze z biura podróży

Zanim wystąpisz na drogę sądową, dochodzenie odszkodowania od biura podróży należy rozpocząć od zgłoszenia reklamacji do biura podróży. Termin na jej złożenie to 30 dni od zakończenia wypoczynku. Po wyczerpaniu drogi polubownej o odszkodowanie od biura podróży oraz zadośćuczynienie za zmarnowany urlop można ubiegać się na drodze sądowej. Pozew o odszkodowanie za zmarnowany urlop należy złożyć do właściwego sądu, który rozpozna sprawę analizując dokumenty, zdjęcia, zeznania świadków i porównując materiał dowodowy z umową oraz katalogami i folderami dotyczącymi wycieczki.

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę