SPRAWA CYWILNA O ODSZKODOWANIE

Spis treści

Uzyskanie wysokiego odszkodowania często wymaga założenia sprawy cywilnej o odszkodowanie. Dzieje się tak, gdy wezwanie do zapłaty zadośćuczynienia i odszkodowania nie przynosi skutku. Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania albo zaniża odszkodowanie. W przypadku, gdy nie osiągniemy dobrej ugody konieczne jest skierowanie pozwu do sądu. Dzięki sprawie sądowej nasi Klienci są w stanie uzyskać takie odszkodowanie, jakie im się należy.

POZEW O ODSZKODOWANIE

Pozew o odszkodowanie, w tym o zadośćuczynienie rozpoczyna postępowanie sądowe. Musi on zawierać opis, dlaczego dochodzimy odszkodowania oraz dokładne żądanie. Nie wystarczy napisanie, że domagamy się zadośćuczynienia i odszkodowania. Należy wskazać dokładne kwoty. Ponadto należy załączyć dowody potwierdzający wszystkie okoliczności wskazane w piśmie. W pozwie żądamy także zwrotu kosztów postępowania sądowego i odsetek ustawowych za opóźnienie w wypłacie odszkodowania. Co ważne, w pozwie należy dokładnie wskazać zarówno powoda (czyli poszkodowanego) oraz pozwanego (najczęściej zakład ubezpieczeń), włącznie z podaniem swojego numeru PESEL. Każdy błąd może skutkować odrzuceniem pozwu i stratą finansową.

Dlatego chociaż pozew cywilny o odszkodowanie można sporządzić samemu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Mamy wówczas pewność, że nie popełnimy błędu, który doprowadzi do przegrania sprawy.

Najważniejsze pytania związane ze złożeniem pozwu o naprawienie szkody:

 1. Ile kosztuje sprawa o odszkodowanie z powództwa cywilnego?

Założenie sprawy cywilnej o odszkodowanie wiąże się z kosztami. Składając pozew o odszkodowanie i zadośćuczynienie należy zapłacić opłatę sądową. Jej wysokość zależy od tego, ile odszkodowania się domagamy w sprawie sądowej przeciwko ubezpieczycielowi. Zasadniczo jest to 5% od wartości przedmiotu sporu. Na przykład, jeśli dochodzisz 30.000 złotych, to opłata sądowa wyniesie 1500 złotych. Jednak w mniejszych sprawach opłata sądowa od pozwu o odszkodowanie ma charakter ryczałtowy według tabeli:

1. Do 500 zł 30 zł
2. Ponad 500 zł do 1 500 zł 100 zł
3. Ponad 1 500 zł do 4 000 zł 200 zł
4. Ponad 4 000 zł do 7 500 zł 400 zł
5. Ponad 7 500 zł do 10 000 zł 500 zł
6. Ponad 10 000 zł do 15 000 zł 750 zł
7. Ponad 15 000 zł do 20 000 zł 1 000 zł

 

W przypadku, gdy naszemu Klientowi nie przysługuje zwolnienie z kosztów sądowych, a ma problem z ich opłaceniem oferujemy możliwość ich pokrycia.

 1. Czy do pozwu cywilnego o zapłatę odszkodowania można żądać zwolnienia z kosztów sądowych?

Zwolnienie z kosztów sądowych jest możliwe, gdy stan majątkowy poszkodowanego nie pozwala na poniesienie kosztów. Należy wypełnić specjalny formularz do zwolnienia z kosztów i załączyć do niego dowody dochodów i kosztów. O zwolnieniu z kosztów decyduje sąd na podstawie tych dokumentów.

 1. Jak napisać pozew o odszkodowanie od ubezpieczyciela?

Pozew cywilny o odszkodowanie powinien spełniać wszystkie wymogi pisma procesowego. Zgodnie z art. 126 kpc pozew o zapłatę odszkodowania od ubezpieczyciela powinien zawierać obowiązkowe elementy:

§ 1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane;
2) imiona i nazwiska lub nazwy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
3) oznaczenie rodzaju pisma;
4) osnowę wniosku lub oświadczenia;
5) w przypadku gdy jest to konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia – wskazanie faktów, na których strona opiera swój wniosek lub oświadczenie, oraz wskazanie dowodu na wykazanie każdego z tych faktów;
6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
7) wymienienie załączników

§ 11.  Do pisma procesowego dołącza się załączniki wymienione w tym piśmie.
§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
1.1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli ustawowych i pełnomocników stron,
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania.

Jednak po raz kolejny podkreślamy, że najprościej jest oddać sprawę profesjonalistom, którzy napiszą pozew o odszkodowanie przeciwko towarzystwu ubezpieczeniowemu. Każdy Klient Delikta Odszkodowania ma zapewnione zastępstwo radcy prawnego bezzaliczkowo. W ten sposób nie ponosi ryzyka za przegranie sprawy o odszkodowanie. Pamiętaj, że dochodzenie odszkodowania z powództwa cywilnego to nie tylko napisanie pozwu. To także rozprawy i wymiana pism procesowych. Każdy błąd może Cię drogo kosztować. Dodatkowo, dobrze złożony pozew o zapłatę odszkodowania z oc sprawcy może spowodować większe odszkodowanie dzięki właściwie wskazanym odsetkom oraz dodatkowym kosztom. Możesz otrzymać większe odszkodowanie dzięki temu, że ekspert dobrze napisze pierwsze pismo do sądu.

 1. Co się stanie, jeśli popełnię błąd w pozwie o odszkodowanie?

Zależy to od rodzaju błędu. Jeśli błąd można poprawić (np. pomylisz ulicę, sąd), to sąd wezwie do usunięcia błędu. Natomiast są takie błędy, których poprawienie jest trudne albo niemożliwe W efekcie możesz przegrać sprawę. Dlatego poszkodowani korzystają z zastępstwa radcy prawnego specjalisty od odszkodowań.

 1. Czy jest specjalny formularz pozwu o odszkodowanie.

Nie ma takiego formularza. Można wykorzystać urzędowy druk, jednak jego stosowanie nie jest obowiązkowe.

 1. Do jakiego sądu wnieść pozew o odszkodowanie?

Jeżeli pozwany jest ubezpieczyciel, to możesz wybrać właściwość sądu. Najwygodniej złożyć go w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania. Możesz też wybrać miejsce wypadku albo miejsce siedziby ubezpieczyciela. Gdy pozywasz o odszkodowanie inny podmiot (np. gminę), to musisz złożyć pozew w sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania albo siedziby lub dla miejsce wypadku.

 1. Czy można złożyć pozew o odszkodowanie e-mailem?

Niestety, nie ma możliwości złożenia pozwu poprzez wysłanie maila.

 1. Czy są dodatkowe koszty związane ze sprawą cywilną o odszkodowanie?

Pozew o odszkodowanie podlega opłaceniu. Poza tym w czasie procesu o odszkodowanie może być konieczność zapłaty zaliczek na wynagrodzenie biegłych sądowych oraz kosztów związanych ze stawieniem się świadków, tłumaczeniami, pozyskiwaniem dokumentów sądowych.

 1. Czy ubezpieczyciel zwraca koszty postępowania sądowego.

W przypadku wygrania sprawy możesz uzyskać zwrot poniesionych kosztów postępowania sądowego od ubezpieczalni. O zwrocie kosztów decyduje sąd.

SPRAWA CYWILNA O ODSZKODOWANIE

Jak wygląda sprawa w sądzie o odszkodowanie? Znacznie lepiej, gdy posiadasz pełnomocnika. Wówczas czujesz się znacznie pewniej i nie musisz zastanawiać się nad pisaniem pism, odpowiedziami i szukaniem dowodów. Po złożeniu pozwu następuje wymiana pism procesowych, a następnie wyznaczana jest rozprawa.

Poniżej znajdziesz odpowiedź na najważniejsze pytania jakie zadają Klienci w momencie, gdy pozew został złożony:

 1. Jak długo trwa sprawa sądowa o odszkodowanie?

Niestety, ale brak możliwości precyzyjnego określenia czasu trwania procesu. Jest to bardzo indywidualna kwestia. Zazwyczaj od chwili złożenia pozwu o odszkodowanie do dnia w którym sąd nada sygnaturę sprawie oraz poinformuje o przesłaniu pozwu stronie przeciwnej upływa około 3 miesięcy.

 1. Czy Mecenas stawi się na rozprawę?

Na rozprawie nasz Klient stawia się zawsze wraz z pełnomocnikiem. Może zdarzyć się, że w zastępstwie pełnomocnika głównego stawia się z Klientem pełnomocnik zastępczy (substytut), który zna sprawę o odszkodowanie, posiada dokumentację oraz jest uprawniony do występowania przed sądem i reprezentowania Klienta.

 1. Czy muszę stawić się na rozprawę o odszkodowanie?

Co do zasady nasz Klient musi się stawić na wyraźne wezwanie sądu, co oznacza że w korespondencji otrzymanej z sądu będzie informacją, iż „Stawiennictwo strony na rozprawie jest obowiązkowe”. W praktyce, Klient w sądzie stawia się raz celem złożenia zeznań, maksymalnie dwa razy, jednak są to sytuacje sporadyczne. Nie ma konieczności uczestniczenia przez Klienta we wszystkich posiedzeniach sądu.

 1. Co zrobić jak otrzymam pismo z Sądu w sprawie o odszkodowanie?

W sytuacji otrzymania korespondencji z sądu należy się z nią dokładnie zapoznać i pod żadnym pozorem jej nie lekceważyć. Większość korespondencji kierowana jest bezpośrednio do pełnomocnika. Sąd najczęściej kieruje korespondencję do Klienta w sytuacji kiedy jego obecność na rozprawie jest obowiązkowa.
Należy odróżnić wezwanie na rozprawę od zawiadomienia o terminie rozprawy. W pierwszym przypadku obecność w sądzie jest obowiązkowa, natomiast w drugim sąd poinformował stronę jedynie o terminie posiedzenia.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy pilnie skontaktować się z pełnomocnikiem.

 1. Jak uzyskać informacje co w moje sprawie o odszkodowanie?

Kancelaria Delikta Odszkodowania oferuje stały dostęp do sprawy poprzez dedykowany do tego program. Szczegóły przekazujemy w piśmie początkowym, tj. login oraz hasło do zalogowania się w panelu Klienta, w którym można śledzić przebieg sprawy.
Bieżące informacje udzielane są również przez pracowników Kancelarii – kontakt.

 1. Czy świadkowie muszą stawić się na rozprawę?

Tak, wezwani świadkowie mają obowiązek stawić się w sądzie, a ich nieuzasadniona nieobecność może skutkować nałożeniem na nich kary pieniężnej. Zeznania świadka są bardzo ważnym dowodem w sprawie, który zbliża Klienta do pełnego sukcesu czyli wygranej w procesie sądowym o odszkodowanie.

 1. Czy zostaną zwrócone koszty dojazdu do Sądu w sprawie przeciwko ubezpieczycielowi?

Wszelkie koszty wynikające z obecności w sądzie mogą zostać zwrócone w końcowym rozstrzygnięciu- należy złożyć do Kancelarii spis poniesionych kosztów wraz z dowodem ich poniesienia.

 1. Co w momencie, gdy nie mogę stawić się na rozprawę o odszkodowanie?

Nieobecność w sądzie usprawiedliwiona jest jedynie w sytuacji posiadania zaświadczenia lekarskiego od lekarza sądowego o niemożliwości uczestniczenia w procesie.
Nieuzasadniona nieobecność przez stronę może skutkować oddaleniem wniosku dowodowego w postaci przesłuchania strony- dowód ten jest bardzo istotny dla wyniku sprawy. Natomiast nieuzasadnione nieobecność świadka może skutkować nałożeniem na świadka grzywny.

 1. W którym Sądzie odbędzie się rozprawa?

W przypadku odszkodowania, sprawa zazwyczaj odbywa się w sądzie miejsca zamieszkania poszkodowanego

 1. Czy na rozprawę o odszkodowanie mam zabrać ze sobą dokumentację dotyczącą mojej sprawy?

Nie ma potrzeby zabierania dokumentów do sądu, które wcześniej zostały złożone do sprawy. Wszelką dokumentację należy przekazać pełnomocnikowi aby ten mógł w sposób prawidłowy złożyć dokumentację w sądzie. Do sądu natomiast należy zabrać dowód osobisty. Co do notatek – zasadniczo nie powinno się z nich korzystać.

 1. Czy biegły sądowy w sprawie o odszkodowanie jest obowiązkowy?

Wiele spraw wymaga tzw. wiedzy specjalistycznej i dlatego w sprawie złożony jest wniosek o wydanie przez biegłego opinii. Nie w każdej sprawie konieczny jest biegły. Niezbędny jest w sprawie w której spór stron dotyczy wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu, zadośćuczynienia czy wysokości koniecznych do poniesienia kosztów celem naprawy uszkodzonego pojazdu, czy mieszkania.

 1. Czy powinno się powiadomić Sąd o zmianie danych adresowych/osobowych?

Każdorazowo przy zmianie należy powiadomić sąd, jednakże gdy w sprawie ustanowiony jest pełnomocnik, to jemu należy zgłosić fakt zmiany danych. Prosimy także o kontakt z Kancelarią Delikta Odszkodowania.

 1. W jakim terminie nastąpi wypłata środków pieniężnych po wyroku w sprawie sądowej o odszkodowanie ?

            Pozwany zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do realizacji wyroku po jego uprawomocnieniu. Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

JAK ZACHOWAĆ SIĘ W SĄDZIE PODCZAS SPRAWY O ODSZKODOWANIE

Sąd na samą myśl wzbudza respekt, ale też zakłopotanie, zagubienie czy przerażenie. Wiele osób w momencie przekroczenia progu Sądu nie wie jak należy zachowywać się.  W tym krótkim poradniku opiszemy jak powinieneś zachowywać się w sądzie podczas sprawy o odszkodowanie. Naszych Klientów reprezentujemy profesjonalny pełnomocnik, który pomoże w przypadku problemów.

Przede wszystkim przybycie do Sądu należy zaplanować z wyprzedzeniem. Strój powinien licować z powagą sądu, czyli winien być skromny i elegancki. Kobiety nie powinny zakładać krótkich spódniczek, czy dekoltów, a mężczyźni nie powinni przychodzić w krótkich spodenkach, czy też w bluzie. Należy zdjąć czapkę, nie wolno rzuć gumy, spożywać posiłków oraz napojów.

Sprawdź na piśmie w którym budynku odbędzie się rozprawa. Sprawa o odszkodowanie nie zawsze toczy się w głównym budynku sądowym i nie możesz być zaskoczony, że pojechałeś w złe miejsce.

Wchodząc do sądu należy wyłączyć lub wyciszyć telefon komórkowy oraz inne urządzenia elektroniczne. Pod żadnym pozorem nie wolno być pod wpływem alkoholu czy też innych środków odurzających.

Wybierając się do sądu zawsze powinniśmy mieć ze sobą dowód osobisty lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość. Przydatne okaże się również zabranie ze sobą wezwania/zawiadomienia, ponieważ wskazany jest tam numer sali, sygnatura sprawy oraz godzina posiedzenia.

Na salę rozpraw możemy wejść po uprzednim wywołaniu, niezwłocznie zajmując swoje miejsce – w przypadku osoby poszkodowanej z prawej strony Wysokiego Sądu.

Należy pamiętać, że gdy Sąd wchodzi lub opuszcza salę należy wstać. Wstajemy każdorazowo, gdy Sąd zwraca się do nas, a gdy zwraca się do nas używamy sformułowania „Wysoki Sądzie”. Nie wolno odzywać się bez pozwolenia, przekrzykiwać czy też komentować wypowiedzi innych uczestników postępowania.

WAŻNE: Do gmachu Sądu nie wolno wnosić niebezpiecznych przedmiotów, tj. broni, ostrych narzędzi, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów, które według oceny służby ochrony sądu stanowią zagrożenie bezpieczeństwa. Nadto zabronione jest przyprowadzanie ze sobą zwierząt (wyjątkiem jest pies przewodnik).

Sprawa sądowa o odszkodowanie to poważne wyzwanie. Tym bardziej, jeśli musisz wybrać, czy podpisać ugodę z zakładem ubezpieczeń czy skierować pozew o odszkodowanie. Skorzystaj z bezpłatnej analizy, doradzimy Tobie co możesz zrobić. Rozważ też skorzystanie z naszej pomocy podczas sprawy sądowej.

Jakie uzyskujesz korzyści z tego, że poprowadzimy Twoją sprawę w sądzie?

 1. Masz pełną kontrolę nad postępowaniem sądowym. Przetłumaczymy pisma sądowe, które są pisane trudnym językiem. Dbamy o terminowość i nie przegapimy żadnej czynności.
 2. W pozwie będą wskazane wszystkie kwoty, które możesz uzyskać. Nie pominiemy niczego. Nie popełnimy błędu, który może Ciebie drogo kosztować. W razie czego zarówno my, jak i nasz pełnomocnik jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej.
 3. Nie będziesz w sądzie sam. Zapewniamy bezzaliczkową reprezentację radcy prawnego, który jest z Tobą, odpowiada na pisma i pilnuje terminów. To bardzo pomaga. Żadna wiedza z internetu nie zastąpi kilkuletnich studiów, aplikacji i praktyki prawniczej.
 4. Dajemy możliwość wyłożenia kosztów sądowych, które w sprawie o odszkodowanie mogą być niemałe. Walczymy po to, żeby wygrać, więc zwróci je nam ubezpieczyciel.
 5. Możemy szybciej skończyć sprawę. Wiemy, ile można realnie uzyskać i ile może trwać postępowanie sądowe. Dzięki temu jesteśmy przygotowani do negocjacji z ubezpieczycielem. Wiemy też, co należy dołączyć do pozwu i pism, żeby nie tracić czasu na wymianę korespondencji.

Skontaktuj się teraz z nami i bezpłatnie zapytaj, jak możemy Tobie pomóc w sprawie o odszkodowanie przed sądem.

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę