Odszkodowanie za uszkodzony sprzęt elektroniczny 

odszkodowanie za uszkodzony sprzęt elektroniczny

 

Odszkodowanie za zniszczony smartfon, telewizor czy sprzęt AGD powinno umożliwić naprawę lub zakup nowego sprzętu. Pułapki zastawione przez ubezpieczycieli można ominąć korzystając z pomocy specjalistów od odszkodowań. Dzięki temu uzyska się odszkodowanie w pełnej wysokości. 

Kiedy przysługuje odszkodowanie za uszkodzony sprzęt?

Od kogo można dochodzić odszkodowania za uszkodzony sprzęt elektroniczny , na przykład telewizor, smartfona, sprzęt AGD? To zależy od okoliczności, w których doszło do uszkodzenia.  

W większości przypadków odszkodowanie można uzyskać z własnego ubezpieczenia, które często jest oferowane przy zakupie sprzętu elektronicznego. W warunkach należy jednak sprawdzić wyłączenia, gdyż firma ubezpieczeniowa może odmówić wypłaty odszkodowania w niektórych przypadkach. Zakłady ubezpieczeń w niektórych przypadkach wypłacają odszkodowanie jedynie za ruchomości, a nie np. za podłączony do prądu piec i system alarmowy.

W takiej sytuacji, gdy za uszkodzenie sprzętu odpowiedzialny jest inny podmiot można dochodzić odszkodowania z polisy OC sprawcy . Rozwiązanie to jest dużo korzystniejsze, gdyż z OC można dochodzić odszkodowania w pełnej wysokości, a z własnego ubezpieczenia jedynie na warunkach określonych w polisie i OWU. 

Kto wypłaci odszkodowanie za uszkodzony telefon, telewizor lub inny sprzęt elektroniczny ? Będzie to ubezpieczyciel zakładu energetycznego, firmy budowlanej powodującej awarię lub przepięcie albo ubezpieczyciel samochodu, którym wyrządzono szkodę. Jeśli te podmioty nie są ubezpieczone, to muszą wypłacić odszkodowanie z własnych środków. Jakie to mogą być przypadki?

Przykład 1

W wyniku awarii sieci energetycznej doszło do przepięcia, przez które uszkodził się telewizor, komputer i Playstation. Za powstałe szkody odpowiada zakład energetyczny lub jego ubezpieczyciel.

Przykład 2

Firma budowlana dokonywała rozbiórki domu. W trakcie prac naruszyła linie energetyczne. I wyrwała kabel ze skrzynki sąsiadów. Skutkiem tego było zniszczenie podłączonych do prądu urządzeń – pieca, laptopa, sprzętu AGD. Za szkody odpowiada wówczas firma budowlana lub jej ubezpieczyciel.

Odszkodowanie z OC sprawcy za sprzęt przewożony w samochodzie

Podczas wypadku komunikacyjnego poza powstaniem obrażeń ciała i uszkodzeniem samochodu poszkodowany może także doznać szkody polegającej na zniszczeniu przewożonych przedmiotów. Siły działające podczas wypadku spowodować mogą uszkodzenie smartfona, nawigacji, CB radia, laptopa. Mogą uszkodzić się także przedmioty zakupione lub przewożone, na przykład telewizor. Za wszystkie te szkody zapłaci ubezpieczyciel sprawcy wypadku. Odszkodowanie może być pomniejszone, jeśli sprzęt był przewożony w sposób nieprawidłowy.  

Odszkodowanie od energetyki za uszkodzony sprzęt

W przypadku, gdy nastąpiła awaria sieci energetycznej lub przepięcie prądu odszkodowanie powinien zapłacić zakład energetyczny. Energetyka broni się często przed wypłatą odszkodowania podnosząc, że winę za awarię ponosi poszkodowany, u którego występuje wadliwa instalacja lub zabezpieczenie. W przypadku, gdy rzeczywiście to właściciel domu był odpowiedzialny za powstałe szkody lub niewłaściwie zabezpieczył podłączone do prądu sprzęty pozostaje mu jedynie uzyskanie odszkodowania z polisy własnej.

Zakład energetyczny zapłaci jednak odszkodowanie, gdy nie potrafi wskazać winy innej osoby za powstałą szkodę. 

Odszkodowanie za maszyny i sprzęt firmowy

Szkoda w sprzęcie firmowym powoduje bardzo dużo problemów. Biuro czy zakład produkcyjny pozbawiony możliwości korzystania z komputerów i drukarek praktycznie nie może funkcjonować. Na takie wypadki koniecznie warto rozszerzyć posiadaną polisę na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Ubezpieczyciel zwróci wówczas straty powstałe wskutek uszkodzenia sprzętu. Jeżeli szkoda powstała z winy innej osoby, na przykład zakładu energetycznego lub firmy budowlanej to ubezpieczyciel sprawcy pokryje również powstałe wskutek awarii koszty, na przykład wynagrodzenia za przestój wypłacone pracownikom oraz utracone korzyści.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie za uszkodzony sprzęt elektroniczny

Jak zgłosić szkodę?

Szkodę z własnego ubezpieczenia można zgłosić najczęściej telefonicznie lub elektronicznie. Należy dołączyć spis i zdjęcia uszkodzonych rzeczy, określenie ich wartości oraz opis zdarzenia. Ubezpieczyciel może przesłać specjalistę celem oględzin awarii i uszkodzonych rzeczy. Zakład ubezpieczeń często żąda także ekspertyzy potwierdzającej przyczynę uszkodzenia sprzętu. Można ją uzyskać od osoby, która posiada uprawnienia elektryczne.

W przypadku odszkodowania z polisy OC zgłoszenia najlepiej dokonać na piśmie do osoby, która jest naszym zdaniem winna. We wniosku o wypłatę odszkodowania za uszkodzony sprzęt elektroniczny należy poza okolicznościami przedstawić dowody własności uszkodzonych rzeczy  (np. fakturę za zakup telewizora lub telefonu) oraz zdjęcia powstałych uszkodzeń. 

Wypłata odszkodowania za uszkodzony sprzęt 

Wypłata odszkodowania może nastąpić albo poprzez zwrot kosztów naprawy lub w przypadku szkody całkowitej zwrot wartości uszkodzonych sprzętów.  W przypadku szkody z własnego ubezpieczenia odszkodowanie wyliczane jest według warunków, na jakich zawarto polisę. Dopuszczalne są więc zapisy o amortyzacji, czy ograniczeniu wysokości odszkodowania. W przypadku szkód z OC takich ograniczeń nie ma i odszkodowanie przysługiwać będzie w pełnej wysokości. Dochodzenie odszkodowania z polisy OC jest co prawda trudniejsze, ale daje znacznie większe możliwości i wypłatę odszkodowania w pełnej kwocie. 

W przypadku, gdy koszty naprawy przekraczają wartość uszkodzonej rzeczy zachodzi szkoda całkowita. Odszkodowanie będzie wówczas równe wartości sprzętu pomniejszonej o wartość pozostałości. Można jednak przyjąć także ustalenie wartości odszkodowania poprzez ustalenie wartości nowego sprzętu, który został zakupiony po awarii. 

W trakcie postępowania najczęściej konieczne jest oddane uszkodzonego sprzętu do ekspertyzy serwisu. Opinia, która wskaże przyczynę uszkodzenia, możliwości  i koszt naprawy stanowić będzie podstawę decyzji ubezpieczyciela. W ubezpieczeniu OC koszt ekspertyzy pokryje ubezpieczyciel sprawcy.

Przykład

Telefon poszkodowanego został uszkodzony w wypadku komunikacyjnym. Podczas dochodzenia odszkodowania wykonał ekspertyzę uszkodzeń w serwisie telefonów. Ekspertyza wskazała, że podczas upadku uszkodzeniu uległ wyświetlacz. Koszt naprawy telefonu wyniesie 500 złotych. Opinia kosztowała 50 złotych. Ubezpieczyciel sprawcy zwrócił kwotę 500 złotych jako koszt naprawy oraz dodatkowo 50 złotych jako zwrot kosztów opinii.

Odmowa wypłaty odszkodowania za uszkodzony sprzęt

Zakład ubezpieczeń może odmówić wypłaty odszkodowania w przypadkach wskazanych w OWU. Za ubezpieczenie od przepięć najczęściej należy zapłacić dodatkowo składkę. Nie oznacza to jednak, że odszkodowanie przysługiwać będzie w każdym przypadku. Ubezpieczyciel wyłącza niektóre przedmioty (np. lampy) z odpowiedzialności. Zakład ubezpieczeń nie odpowiada także za szkody, które powstały przez wadę instalacji elektrycznej lub złe zabezpieczenie. 

Zaniżenie odszkodowania za uszkodzony sprzęt

Zaniżenie odszkodowania może występować zwłaszcza w szkodach likwidowanych z OC sprawcy. Zakład energetyczny lub ubezpieczyciel sprawcy nie może potrącać od wypłacanego odszkodowania stopnia zużycia sprzętu. Musi także zwrócić wszelkie powstałe po zdarzeniu koszty, na przykład koszty ekspertyz, sprzątania po zdarzeniu. Powinien także zwrócić koszty np. szyby ochronnej i obudowy telefonu. Obowiązuje zasada pełnego odszkodowania, czyli wypłaty takiej kwoty, która wyrówna wszystkie powstałe straty.

W przypadku wypłaty odszkodowania z polisy własnej obowiązują takie warunki, na jakie umówiły się stronie w umowie. Niekorzystne zapisy mogą więc spowodować pomniejszenie odszkodowania. W niektórych przypadkach jednak nawet, gdy wykupiliśmy dobry wariant polisy zakłady ubezpieczeń bezpodstawnie zaniżają wysokość odszkodowania. W każdym przypadku sprawę warto jednak przeanalizować ze specjalistami.

W czym może pomóc kancelaria odszkodowawcza? Przede wszystkim w ustaleniu, kto powinien wypłacić odszkodowanie za uszkodzony sprzęt elektroniczny. Poza tym firma zajmująca się odszkodowaniami pomoże w ustaleniu prawidłowej wysokości odszkodowania. Z doświadczenia wiemy, że często odpowiednio sporządzona reklamacja potrafi zmusić ubezpieczyciela do zapłaty dodatkowych pieniędzy i uzyskania pełnego odszkodowania. Prowadziliśmy sprawy, w których uzyskiwaliśmy nawet dziesięciokrotnie większe odszkodowania niż początkowo przyznane przez zakład ubezpieczeń!

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę