Odszkodowanie za kradzież samochodu

Posiadanie samochodu to nie tylko ryzyko udziału w zdarzeniu drogowym, ale również obawa o jego kradzież. Dotyczy to zwłaszcza osób, które nie posiadają swojego garażu i których samochód posiada wysoką wartość rynkową. Odszkodowanie za kradzież samochodu nie jest wypłacane wszystkim właścicielom pojazdów. Uzależnione jest od posiadania ubezpieczenia autocasco, a co ważne, nawet jego posiadanie nie oznacza, że zawsze otrzymasz odszkodowanie za kradzież auta. Wszystko zależy od OWU i okoliczności w jakich doszło do kradzieży. Jak wygląda wypłata odszkodowania za kradzież samochodu z AC? O tym poniżej.

Autocasco – co to takiego?

Autocasco, zwane popularnie AC, to dobrowolne ubezpieczenie komunikacyjne, dzięki któremu pokryjesz koszty szkody samochodu, która powstała w wyniku zdarzenia drogowego i w wyniku działania osób trzecich lub nieprzewidzianych warunków atmosferycznych. Najczęściej ubezpieczenie autocasco pokrywa również koszty szkody powstałej w wyniku kradzieży pojazdu i jego pożaru lub wybuchu. Należy jednak podkreślić, iż zakres ubezpieczenia zależy od konkretnej polisy. Niektóre warianty ubezpieczenia AC obejmują kradzież i nieprzewidziane zdarzenia, inne z kolei nie. Zanim zdecydujesz się na konkretny wariant współpracy z ubezpieczycielem, wczytaj się dokładnie w treść OWU, w tym zwłaszcza w kwestie dotyczące sumy ubezpieczenia i okoliczności wyłączających wypłatę odszkodowania.

Zgodnie z uzasadnieniem wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 2021-03-31 (sygn. akt II C 170/19):
Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu tzw. umowy AC (autocasco) tym różni się od obowiązkowej odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, iż nie ustala się jej na zasadach ogólnych (art. 415 k.c. i następne), lecz tylko na zasadach unormowanych w samej umowie i przepisach ogólnych warunków umów. Unormowania tego rodzaju zawierają dokładne regulacje co do wypadków ubezpieczeniowych, w razie wystąpienia których aktualizuje się obowiązek odszkodowawczy, w tym np. kradzież pojazdu czy jego zniszczenie. Zasadniczą kwestią różnicującą oba typy umów jest dobrowolność, o której – ze względów oczywistych – w przypadku ubezpieczenia OC nie może być mowy.

Autocasco – czy warto zainwestować w ubezpieczenie samochodu od kradzieży

Ubezpieczenie samochodu od kradzieży jest możliwe dzięki autocasco. Wiele osób jest zdania, że nie warto decydować się na AC i opłacają wyłącznie obowiązkowe ubezpieczenie OC. Tymczasem w wielu przypadkach to właśnie ubezpieczenie autocasco „ratuje życie” właścicielowi samochodu, któremu skradziono samochód. Odszkodowanie z ubezpieczenia autocasco powinno zapewnić możliwość zakupu nowego samochodu lub spłatę leasingu albo kredytu. Koszt ubezpieczenia AC z pewnością nie jest mały. Ale pomyśl, ile stracisz, kiedy ukradną Ci samochód o zdecydowanie wyższej wartości. Wysokość składek na AC jest zmienna. Zależy przede wszystkim od:

 • wartości rynkowej Twojego auta,
 • marki samochodu i posiadanych przez niego zabezpieczeń,
 • Twojej historii ubezpieczeniowej,
 • miejsca parkowania samochodu oraz miasta, w którym będzie użytkowany.

Odradzamy fałszowanie informacji lub podawanie nieprawdziwych danych. Może to mieć wpływ na odszkodowanie za skradziony samochód. Konsekwencje wprowadzenia w błąd ubezpieczyciela uzależnione są od postanowień umowy. Najczęściej, gdy nieprawdziwe informacje i dane nie mają bezpośredniego związku z zaistniałą szkodą, ubezpieczyciel ponownie przelicza składki i dopłaty, na podstawie których wypłaci Ci odszkodowanie z autocasco. Niemniej jednak, może się zdarzyć, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania z autocasco.

Wybierając wariant ubezpieczenia autocasco, musisz zwrócić uwagę na sumę ubezpieczenia. Zwłaszcza w przypadku droższych samochodów, które szybko tracą na wartości, wskazane jest wybranie autocasco ze stałą sumą ubezpieczenia.

Przykład: Pan Zygmunt jeździ Mercedesem, którego nabył w styczniu 2021 r. Jego wartość przekraczała wówczas 180 000 zł. W drodze powrotnej z zabawy sylwestrowej, doszło do zdarzenia drogowego z jego winy i szkody całkowitej. Wiązało się to z wypłatą odszkodowania w kwocie niższej niż kwota 180 000 zł. Pan Zygmunt wybrał zmienną sumę ubezpieczenia, co oznaczało wypłacie odszkodowania w kwocie odpowiadającej wartości samochodu w dniu zdarzenia drogowego, a nie zawierania umowy.

Ile odszkodowania za kradzież samochodu

To, ile odszkodowania za kradzież samochodu otrzymasz od ubezpieczyciela zależy od warunków umowy oraz sumy ubezpieczenia. Ubezpieczyciel określa wysokość odszkodowania na podstawie:

 • wartości pojazdu na dzień kradzieży,
 • wartości pojazdu na dzień zawarcia ubezpieczenia.

Co do zasady, ubezpieczyciele przewidują możliwość wyboru wariantu AC pomiędzy AC ze stałą sumą ubezpieczenia oraz AC ze zmienną sumą ubezpieczenia. Warto o tym pamiętać i zastanowić się na tym, która z opcji jest dla Ciebie korzystniejsza. Ile zwraca ubezpieczyciel za skradzione autocasco, uzależnione jest zatem przede wszystkim od wybranego wariantu.

Zaniżone odszkodowanie za kradzież samochodu

Zaniżone odszkodowanie za kradzież samochodu może wynikać z różnych przyczyn. Po pierwsze, wysokość odszkodowania nie musi być równa sumie ubezpieczenia, chyba że tak ustalono w umowie. Po drugie, w umowie z ubezpieczycielem może pojawić się zapis dotyczący redukcyjnej sumy ubezpieczenia, co oznacza, że wypłacone odszkodowanie z autocasco, ubezpieczyciel może pomniejszyć o wcześniej wypłacone świadczenia pieniężne. Kolejną kwestią jest:

 • przebieg,
 • dodatkowe wyposażenie, które nie zostało ujęte,
 • bardzo dobry stan samochodu.

Wycena samochodu dokonywana jest w oparciu o podstawowe dane i średnią wartość samochodu na podstawie katalogów eksperckich. Najczęściej wykorzystywane są w tym celu Audatex oraz InfoExpert. Jeśli Twój samochód posiada dodatkowe wyposażenie, które nie zostało zgłoszone ubezpieczycielowi, możesz się spodziewać, że wysokość odszkodowania będzie niższa niż rzeczywista rynkowa wartość samochodu. Warto wiedzieć, że jeśli zostało Ci wypłacone zaniżone odszkodowanie za kradzież samochodu, zawsze przysługuje Ci odwołanie na decyzję ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie autocasco – kradzież samochodu w leasingu

Ubezpieczenie autocasco posiadają również samochody w leasingu. Jednak nie chroni ono leasingobiorcy przed utratą środków, które zostały już wpłacone przez leasingobiorcę. Odszkodowanie za kradzież samochodu w leasingu jest jednak możliwe. W przypadku leasingowania samochodu, warto wykupić ubezpieczenie GAP, czyli Guaranteed Asset Protection. Jaki jest cel ubezpieczenia GAP? Przede wszystkim ochrona leasingobiorcy przed utratą włożonych w leasingowany samochód pieniędzy. Ubezpieczenie GAP wyrównuje różnicę pomiędzy wysokością odszkodowania z autocasco a realną wartością samochodu. Wysokość rynkowa samochodu obliczana jest sprzed kradzieży a nie na podstawie pozostałych rat leasingowych.

Odmowa wypłaty odszkodowania z autocasco

Odmowa wypłaty odszkodowania z autocasco nie jest rzadkim zjawiskiem. Najczęściej odmowa wypłaty odszkodowania z AC wynika z niezastosowania się właściciela samochodu do warunków umowy. Odmowa wypłaty odszkodowania za kradzież samochodu może mieć miejsce w szczególności za:

 • brak drugiego kompletu kluczyków,
 • brak zabezpieczeń,
 • rażące niedbalstwo,
 • nieprawdziwe okoliczności,
 • błędne informacje we wniosku.

Co to oznacza w praktyce? Prawdopodobnie nie dostaniesz ubezpieczenia z AC, jeśli zgubisz drugi komplet kluczyków do samochodu i zataisz ten fakt przed ubezpieczycielem. Możesz się spodziewać, że nastąpi odmowa wypłaty odszkodowania za kradzież samochodu, jeśli nie uruchomisz deklarowanych zabezpieczeń przed kradzieżą, np. wyłączysz autoalarm. Zwlekanie ze zgłoszeniem Policji kradzieży również może być podstawą odmowy wypłaty odszkodowania za kradzież samochodu. Taki sam skutek może mieć podanie nieprawdziwych informacji we wniosku.

Jeśli posiadasz AC, a kradzież samochodu miała miejsce przez Twoje niedbalstwo, również nie dostaniesz odszkodowania. Dobrym przykładem niedbalstwa jest pozostawienie kluczyków w samochodzie, a nawet dowodu rejestracyjnego, co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Sądu Najwyższego, zgodnie z wyrokiem SN z dnia 30 stycznia 2013 r. (sygn. akt V CSK 75/12):
ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie, a w razie rażącego niedbalstwa odszkodowanie nie należy się, chyba że umowa lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności. (…) Pozostawienie dowodu rejestracyjnego w pojeździe pozostawionym bez nadzoru jest jednak kwalifikowane, jako rażące niedbalstwo w ogólnych warunkach ubezpieczeniowych autocasco (…).

Takie unormowanie wzajemnych stosunków relacji pomiędzy ubezpieczycielem i ubezpieczającym, lub osobą na rzecz której nastąpiło ubezpieczenie, jest dopuszczalne w świetle art. 3531 k.c. Zachowanie tego rodzaju w orzecznictwie Sądu Najwyższego traktowane było jako rażące niedbalstwo (por. wyrok z 18 listopada 1998 r., II CKN 36/98, niepubl.). (…) Taka praktyka, ze względu na co najmniej ułatwienie poruszania się skradzionym pojazdem, zasadnie jest traktowana jako rażące niedbalstwo, o jakim mowa w art. 827 § 1 k.c.

Ubezpieczyciel nie wypłaci Ci odszkodowania również za wskazanie nieprawdziwych okoliczności w jakich doszło do kradzieży samochodu.
Przykład: Zostawiłeś samochód na niestrzeżonym parkingu koło lokalnego parku wieczorową porą. Jakby tego było mało, zostawiłeś w samochodzie drugi komplet kluczyków. Poinformowałeś ubezpieczyciela, że do kradzieży doszło w ciągu dnia, a samochód został skradziony sprzed domu. Nie wspomniałeś również o kluczykach w samochodzie. W takiej sytuacji ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania za przedstawienie nieprawdziwych okoliczności i rażące niedbalstwo.

Odmowa wypłaty odszkodowania za kradzież samochodu- co dalej?

Jeśli posiadasz ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, a ubezpieczyciel odmówił Ci wypłaty odszkodowania za kradzież samochodu, nie oznacza, że nie dostaniesz ani grosza. W pierwszej kolejności musisz zapoznać się z treścią umowy z ubezpieczycielem. Jeśli jesteś przekonany, że w ramach posiadanego przez Ciebie AC od kradzieży należy Ci się odszkodowanie, a ubezpieczyciel wydał błędną decyzję, musisz napisać odwołanie od odmowy wypłaty odszkodowania.

Ze statystyk wynika, że w szkodach majątkowych trzy razy większe odszkodowanie wypłacane jest poszkodowanym posiadającym profesjonalnego pełnomocnika. Dlatego zapraszamy do bezpłatnej konsultacji i uzyskania informacji w jaki sposób możemy pomóc odzyskać odszkodowanie za kradzież.

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę