Odszkodowanie za pogorszenie słuchu

Pogorszenie słuchu jest kłopotliwe zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Odszkodowanie za pogorszenie słuchu chociaż w pewnym stopniu wynagradza utratę lub gorszy słuch. Skąd odszkodowanie za częściową utratę słuchu lub jego utratę można uzyskać oraz co obejmuje odszkodowanie i jaka jest jego wysokość? O tym poniżej.

Utrata i pogorszenie słuchu

Utrata, jak i pogorszenie słuchu jest coraz większym problemem społecznym. Według Światowej Organizacji Zdrowia, prawie 500 milionów ludzi na całym świecie ma problemy ze słuchem. Z czego większą część stanowią mężczyźni. Część schorzeń obejmuje niedosłuch wrodzony, pozostałe są nabytymi dysfunkcjami. I występuje on częściej wśród społeczeństwa. Ze względu na stopień problemów ze słuchem, wymienia się:

 • niedosłuch lekkiego stopnia jest na poziomie – 21-40 dB,
 • niedosłuch średniego stopnia – 41-70 dB,
 • niedosłuch ciężkiego stopnia – 71-90 dB,
 • niedosłuch głębokiego stopnia – powyżej 91 dB.

Najczęściej do pogorszenia słuchu dochodzi stopniowo. Dlatego osoby z problemami ze słuchem bardzo często lekceważą ten problem na etapie niedosłuchu lekkiego stopnia, prowadząc powoli do dalszego pogarszania słuchu.

Przyczyny utraty i pogorszenia słuchu

Przyczyny utraty i pogorszenia słuchu mogą być różne. W przypadku przyczyn wpływających na wrodzoną wadę słuchu wymienić można infekcje i choroby w życiu płodowym. Zaburzenia słuchu mogą być skutkiem problemów podczas porodu. Mogą być wynikiem m.in. niedotlenienia. Za wady wrodzone słuchu odpowiadają czasem również geny. Jeśli chodzi o nabyte uszkodzenia słuchu, wśród przyczyn wymienić można między innymi infekcje grzybicze, wirusowe i bakteryjne, a także urazy mechaniczne oraz:

 • choroby alergiczne,
 • choroby autoimmunologiczne,
 • problemy z układem krążenia,
 • uraz akustyczny,
 • zatrucia.

Znaczenie odszkodowania za częściową utratę słuchu i głuchotę

Odszkodowanie za częściową utratę słuchu i głuchotę pozwala w pewnym stopniu zrekompensować osłabienie narządu słuchu i niepełnosprawność. Współczesna medycyna jest bezradna wobec większości uszkodzeń słuchu. Niemniej jednak postępowanie lecznicze u osób z niedosłuchem uzależnione jest od przyczyny i zakresu uszkodzenia słuchu. Kiedy opadną emocję i pogodzisz się z problemami ze słuchem, pomyśl o odszkodowaniu za pogorszenie słuchu. Dzięki odszkodowaniu za utratę słuchu, możesz zrekompensować sobie ubytek stosując dostępne metody kuracji, które w znaczący sposób wpływają na poprawę jakości życia. Ważną rolę w życiu osób z dysfunkcjami słuchu pełni odpowiednia rehabilitacja słuchowa i logopedia oraz nowoczesne aparaty słuchowe, które pomagają choremu w uzyskaniu samodzielności w codziennym funkcjonowaniu społeczeństwa. Koszt rehabilitacji, leczenia i aparatów słuchowych możesz pokryć z odszkodowania za częściową utratę słuchu. Jest to ważne wsparcie finansowe, ponieważ rehabilitacja osób z wadami słuchu jest kosztowna. Dodatkowo dla niektórych niesłyszących ratunkiem jest implant słuchowy, którego cena wynosi nawet 150 000 zł. Jest to kwota poza zasięgiem większej części społeczeństwa. Dla osób, u których wystąpiła utrata słuchu, odszkodowanie PZU, czy innego towarzystwa ubezpieczeń, pozwala pokryć całość lub znaczną część kosztów, w tym kosztów implantu słuchowego.

Skąd odszkodowanie za utratę słuchu lub jego pogorszenie

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że odszkodowanie za utratę słuchu lub jego pogorszenie możesz otrzymać zarówno z polisy własnej, jak i polisy OC. Z kolei odszkodowanie za utratę słuchu w pracy otrzymasz w pewnych sytuacjach z ZUS i … od pracodawcy. Tak, za utratę słuchu przez warunki w miejscu pracy, przysługuje Ci odszkodowanie od pracodawcy.

Ubytek słuchu – odszkodowanie z ZUS

W pewnych okolicznościach przysługuje Ci za ubytek słuchu odszkodowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Odszkodowanie za częściową utratę słuchu, jak i całkowitą utratę słuchu z ZUS, przysługuje Ci jeśli spełniasz warunki do uzyskania jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej lub jednorazowego odszkodowania w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową powstałymi w szczególnych okolicznościach. W przypadku, dy utrata słuchu jest związana z wypadkiem przy pracy lub warunkami pracy, to ZUS wypłaci odszkodowanie.

Uszkodzenie słuchu- odszkodowanie z polisy OC

W przypadku odszkodowania za utratę słuchu z polisy OC, środki pieniężne dostaniesz od sprawcy wypadku, w wyniku którego doszło u Ciebie do pogorszenia słuchu. Istotne znaczenie mają w tym zakresie przepisy prawa cywilnego i ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 z ze zm.). Zgodnie z wyrokiem z uzasadnieniem Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej z 21 lipca 2016 r. (I C 424/13):

treść art. 822 § 1 kodeksu cywilnego wskazuje, że przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Ramy obowiązku odszkodowawczego zakładu ubezpieczeń zostały określone w art. 34 ust. 1 Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Należy zaznaczyć, że odszkodowanie z OC sprawcy musi pokryć całość kosztów związanych z pogorszeniem słuchu, w tym koszt leczenia i zakupu aparatu słuchowego.

Odszkodowanie za utratę słuchu od pracodawcy

Odszkodowanie za utratę słuchu od pracodawcy przysługuje Ci, kiedy doszło do niego na skutek choroby zawodowej lub w wyniku wypadku przy pracy. Jeśli stałeś się niezdolny do pracy, przysługuje Ci renta od pracodawcy. Natomiast jeśli wypadek został zakwalifikowany jako czyn niedozwolony, pracodawca ponosi odpowiedzialność deliktową. Czyli możesz dochodzić odszkodowania na podstawie art. 444 §1 i 2 k.c., zgodnie z którym:

w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty (…) w tym koszty leczenia, jeżeli poszkodowany stał się inwalidą, także sumę potrzebną na koszty przygotowania do innego zawodu. Jeżeli poszkodowany utracił zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty.

Za uszkodzenie słuchu w pracy możesz domagać się od pracodawcy również zadośćuczynienia na podstawie art. 445 kodeksu cywilnego.

Utrata słuchu – odszkodowanie z własnej polisy

To, czy otrzymasz odszkodowanie za częściową utratę słuchu z własnej polisy uzależnione jest od zakresu Twojego ubezpieczenia. Jeśli wystąpiła u Ciebie utrata słuchu, odszkodowanie PZU lub inny ubezpieczyciel wypłaci Ci odszkodowanie w zależności od okoliczności, w których doszło do uszkodzenia słuchu. Ubezpieczyciele wyłączają swoją odpowiedzialność, jeśli do urazu lub wypadku doszło w pewnych okolicznościach wskazanych w OWU. Przykład:

miałeś co prawda wypadek, w wyniku którego doszło do trwałego uszkodzenia słuchu. Ale wypadek nie dość, że był z Twojej winy, ponieważ przechodziłeś na przejściu dla pieszych na czerwonym świetle, to na dodatek byłeś pijany i pod wpływem środków zabronionych. W takiej sytuacji ubezpieczyciel odmówi Ci wypłaty odszkodowania.

Jeśli zastanawiasz się, czy w Twoim przypadku przysługuje Ci odszkodowanie z własnej polisy, skontaktuj się z kancelarią odszkodowawczą.

Wysokość odszkodowania za utratę słuchu i jego ubytek

Wysokość odszkodowania za utratę słuchu jest uzależniona od tego, czy domagasz się odszkodowania z własnej polisy, czy polisy sprawcy lub od pracodawcy. W przypadku odszkodowania z własnej polisy, wysokość odszkodowania za utratę słuchu uzależniona jest od warunków umowy z ubezpieczycielem. Przykładowo, jedno z ubezpieczeń oferowanych przez towarzystwo ubezpieczeń AVIVA, wskazuje na wysokość odszkodowania za utratę słuchu od 3% do 40% sumy ubezpieczenia. Wysokość odszkodowania za utratę słuchu od pracodawcy uzależniona jest od poniesionej przez Ciebie szkody majątkowej i niemajątkowej. Odszkodowanie za ubytek słuchu w pracy często wynosi od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Podobnie wygląda sytuacja z ustalaniem wysokości odszkodowania z OC sprawcy. Jeśli skontaktujesz się z nami, pomożemy Ci określić sumę odszkodowania, o którą z powodzeniem możesz wnioskować.

Co obejmuje odszkodowanie za częściową utratę słuchu i jego utratę

Odszkodowanie za utratę słuchu lub ubytek słuchu z OC sprawcy obejmuje nie tylko koszty leczenia i rehabilitacji słuchu, ale również koszty nabycia odpowiedniego aparatu słuchowego. Ponadto odszkodowanie powinno obejmować również świadczenia w przypadku utraty pracy lub zmniejszenia wynagrodzenia oraz zadośćuczynienia za szkody o charakterze niemajątkowym.

 

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę