Odszkodowanie za śmierć w wypadku samochodowym

Odszkodowanie za śmierć w wypadku

Bliskim osoby zmarłej w wypadku przysługuje zadośćuczynienie, odszkodowanie oraz kilka innych świadczeń. Nagłe, wstrząsające zdarzenie jest olbrzymią tragedią. Jej skutków nie można w żaden sposób zrekompensować pieniędzmi. Warto jednak skorzystać z pomocy specjalistów, by odzyskać pieniądze, które się należą na podstawie przepisów prawa.

Skąd przysługuje wypłata za wypadek śmiertelny w wypadku samochodowym?

W każdym przypadku odszkodowanie za wypadek śmiertelny w wypadku komunikacyjnym przysługuje osobie, która została uposażona w polisie na życie zmarłego. Polisa może zawierać wyłączenia dotyczące śmierci będącej wynikiem stanu nietrzeźwości.

Dodatkowo we własnej polisie indywidualnej lub grupowej można wykupić dodatkowe ubezpieczenie na wypadek śmierci osoby bliskiej. Zakład ubezpieczeń wypłaca wówczas świadczenie za śmierć małżonka, dzieci, rodziców, a nawet teściów.

W przypadku, gdy śmierć jest skutkiem wypadku przy pracy odszkodowanie wypłaca ZUS lub KRUS. Odszkodowanie może być również wypłacone w przypadku, gdy zmarły prowadził działalność gospodarczą i śmierć miała związek z jej prowadzeniem.

Nawet jeśli zmarły nie był ubezpieczony, to bliscy mają prawo do zadośćuczynienia i rekompensaty finansowej z OC sprawcy, o ile zmarły nie był wyłącznie winny. W przypadku winy częściowej odszkodowanie zostanie odpowiednio pomniejszone.

Przykład:

Kierowca samochodu osobowego rozpoczął manewr wyprzedzania ciągnika. Nie zauważył, że kierowca ciągnika zasygnalizował zamiar skrętu w lewo. W wyniku zderzenie kierowca poniósł śmierć na miejscu. W postępowaniu karnym ustalono, iż obaj kierowcy ponosili równą winę za spowodowanie wypadku. W tym przypadku odszkodowanie zostanie pomniejszone nawet o 50%.

Co ważne, z każdej z tych polis można skorzystać niezależnie. Oznacza to, że jednocześnie wypłata za wypadek śmiertelny przysługiwać może z ZUS, polis na życie i z polisy OC sprawcy. Kwoty otrzymane z ZUS należy jednak uwzględnić przy wyliczeniu zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej.

Za darmo sprawdź, z jakiego tytułu możesz uzyskać odszkodowanie

Kto może uzyskać odszkodowanie z polisy na życie?

Odszkodowanie z polisy na życie otrzymuje osoba uposażona przez zmarłego. Nie musi to być krewny. Często zdarza się, że uposażonym jest bank z tytułu zabezpieczenia zawartej umowy kredytowej.

W przypadku, gdy zmarły nie wskazał osoby uposażonej odszkodowanie przysługuje spadkobiercom, czyli według kolejności małżonkowi, dzieciom, wnukom, rodzicom, rodzeństwu, dzieciom rodzeństwa.

Świadczenia z polisy na życie dla uposażonych są zwolnione z podatku i nie wchodzą w skład spadku. Oznacza to, że nawet po odrzuceniu spadku można odzyskać pieniądze z ubezpieczenia.

Komu przysługuje odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej?

Zgodnie z przepisami zadośćuczynienie przysługuje członkom najbliższej rodziny. Definicja najbliższej rodziny w polskim prawie nie istnieje, w związku z czym każdy przypadek należy oceniać osobno biorąc pod uwagę więź łączącą uprawnioną osobę ze zmarłym.

Z całą pewnością do członków najbliższej rodziny należy zaliczyć małżonka, a także dzieci. Odszkodowanie za śmierć babci albo dziadka będzie przysługiwać także wnukom, jeśli wykażemy istnienie więzi typowej dla najbliższej rodziny. Także i dziadkowie uzyskają zadośćuczynienie za śmierć wnuków.

Rodzeństwu będzie przysługiwać odszkodowanie za śmierć brata lub siostry w wypadku, jeśli utrzymywali oni typowe dla rodziny kontakty. Zadośćuczynienie będzie także przysługiwać przyrodnim braciom i siostrom, jeśli byli oni traktowani jako członkowie najbliższej rodziny zmarłego.

W większości przypadków możliwe jest uzyskanie odszkodowania za śmierć teściowej lub teścia albo zięcia lub synowej. W takim przypadku, gdy relacje były zażyłe i nie dochodziło do trwałych konfliktów zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej powinno być wypłacone.

Zadośćuczynienie będzie przysługiwać także osobom będącym w związkach partnerskich, konkubinatach. Związek taki powinien być trwały i zbliżony do tradycyjnej rodziny.

Odszkodowanie za wypadek śmiertelny może przysługiwać także dalszym krewnym, jeśli udowodnią, że należeli do członków najbliższej rodziny. Może to być chrzestna, ciotka, wujek, którzy opiekowali się dzieckiem, mieszkali wspólnie ze zmarłym, wyjątkowo troszczyli się o niego.

Udokumentowanie więzi jest bardzo ważne i wiele spraw odszkodowawczych kończy się niepowodzeniem właśnie z powodu braku dowodów. Kancelarie odszkodowawcze, które posiadają doświadczenie w prowadzeniu spraw dotyczących wypadków śmiertelnych z OC sprawcy wiedzą, jakie dokumenty i inne dowody przygotować, aby uzyskać wypłatę odszkodowania.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie albo zadośćuczynienie

Odszkodowanie a zadośćuczynienie

Kto otrzyma zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby, a komu przysługiwać będzie odszkodowanie?

Zadośćuczynienie wypłacana jest za doznaną krzywdę. Chodzi tu o szkody moralne, pustkę wywołaną utratą bliskiej osoby. Świadczenie to ma na celu zrekompensowanie szkody, które wprost nie da się wyliczyć.

Z kolei odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej przysługuje osobom, których sytuacja życiowa po śmierci osoby bliskiej uległa znacznemu pogorszeniu. Najczęściej dotyczy to osób, które mieszkały razem ze zmarłym.

Co oznacza znaczne pogorszenie sytuacji życiowej? Przede wszystkim pogorszenie sytuacji finansowej po śmierci osoby bliskiej. Utrata osoby, która zarabiała znacznie więcej od małżonka oznacza pogorszenie tej sytuacji dla wszystkich osób w gospodarstwie domowym. Nie zawsze jednak pogorszenie sytuacji życiowej dotyczy tylko utraty dochodów. Śmierć babci zajmującej się wnukami oznacza pogorszenie sytuacji życiowej, gdyż ktoś inny musi odpłatnie przejąć opiekę nad dziećmi. Odszkodowanie za śmierć męża obejmuje sytuację, gdy zmarły był „złotą rączką” wykonującą wszystkie naprawy i remonty. Po jego śmierci pojawiła się konieczność zlecenia wszystkich spraw odpłatnie. Nie zawsze pogorszenie sytuacji życiowej dotyczy tylko i wyłącznie aktualnych, realnych wydatków i kosztów. Może również polegać na braku stabilizacji i perspektyw na przyszłość. Na przykład konieczność samodzielnego wychowywania dzieci po śmierci męża lub żony oznacza najczęściej rezygnację z kariery zawodowej.

Stosowne odszkodowanie jest więc świadczeniem odnoszącym się do sytuacji życiowej, a zadośćuczynienie dotyczy krzywdy, strat moralnych.

Zwrot kosztów leczenia

Odszkodowanie w postaci zwrotu kosztów leczenia będzie przysługiwać osobie, która poniosła koszty leczenia zmarłego przed śmiercią. Chodzi tutaj o koszty w szerokim znaczeniu, czyli koszty wizyt lekarskich, pobytu w szpitalu, zakupu leków, dojazdów na leczenie oraz opieki sprawowanej nad zmarłym w okresie od wypadku do zgonu.

Renta z OC sprawcy

Prawo do renty jako szczególnego odszkodowania za śmierć w wypadku komunikacyjnym przysługuje:

  • osobom, wobec których ciążył na sprawcy obowiązek alimentacyjny,
  • innym bliskim osobom, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał źródeł utrzymania, jeżeli z okoliczności wynikać będzie, że wymagają tego zasady współżycia społecznego

Renta alimentacyjna przysługiwać będzie dzieciom, wnukom, rodzicom, dziadkom, a także małżonkowi zmarłego przez czas trwania obowiązku alimentacyjnego. W większości przypadków obowiązek ten będzie istniał do czasu ukończenia nauki przez dzieci, jak również będzie przysługiwał osobom trwale niezdolnym do pracy lub funkcjonowania z uwagi na niepełnosprawność. Wysokość odszkodowania w postaci renty należy wyliczyć według możliwości zarobkowych zmarłego oraz potrzeb osoby uprawnionej.

Z kolei drugi rodzaj renty przysługiwać może osobie, której zmarły przez dłuższy czas pomagał materialnie. Może to być na przykład ciotka, której zmarły pokrywał czynsz za mieszkanie. Mogą to być dzieci kuzynki, którym zmarły opłacał studia. Może to być nawet córka sąsiadów, której zmarły pokrywał koszt nauki gry na pianinie.

Zwrot kosztów pogrzebu

Niezależnie od zasiłku pogrzebowego z ZUS osobie, która poniosła koszty pogrzebu przysługuje ich zwrot z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku. Do kosztów pogrzebu zalicza się koszt zakupu miejsca na cmentarzu, mszy, transportu zwłok, zakupu trumny, wieńców, odzieży żałobnej, koszty nekrologów, organizacji stypy, postawienia nagrobka.

Za darmo sprawdź, czy przysługują Tobie świadczenia po śmierci osoby bliskiej

Wysokość odszkodowania za śmierć w wypadku komunikacyjnym

Nie istnieje żadna tabela zadośćuczynień dla osób bliskich po śmierci osoby zmarłej. Wysokość świadczenia jest ustalana w oparciu o wiele kryteriów, w tym o stopień pokrewieństwa, częstotliwość kontaktów, charakter więzi. Bierze się pod uwagę zmiany, jakie śmierć wywołała w życiu osoby uprawnionej: pustkę wywołaną śmiercią bliskiej osoby, poczucie bezradności, pozbawienie opieki i poczucia bezpieczeństwa. Zadośćuczynienie może więc wynosić od kilku tysięcy do nawet kilkuset tysięcy złotych.

Podobnie w przypadku stosownego odszkodowania, jego wysokość zależy od okoliczności konkretnej sprawy. Należy ocenić, jaką rolę odgrywał zmarły w gospodarstwie domowym i jak jego śmierć wpłynęła na sytuację życiową bliskich.

Trzy przykłady spraw przez nas prowadzonych pokazują kwoty, które są realne do osiągnięcia w postępowaniu odszkodowawczym z polisy OC sprawcy wypadku komunikacyjnego.

Przykład 1

Odszkodowanie za śmierć ojca w wypadku komunikacyjnym

W wypadku komunikacyjnym zginął ojciec pięciorga dzieci. Pensja ojca i dochody z działalności remontowej wystarczały na utrzymanie całej rodziny. Dodatkowo ojciec był autorytetem i wzorem do naśladowania przez dzieci. Po jego śmierci żona i dzieci przez kilka lat dochodziły do równowagi. Dzieciom pogorszyły się wyniki w nauce. Sytuacja finansowa stała się bardzo zła,w wyniku czego niemożliwa była kontynuacja edukacji.

Zakład ubezpieczeń sprawcy, do którego zgłosiliśmy szkodę z OC wypłacił po 30.000 zł zadośćuczynienia dla dzieci oraz 50.000 złotych zadośćuczynienia dla matki i pokrył koszty pogrzebu. W procesie sądowym uzyskaliśmy dodatkowo na drodze ugody sądowej 80.000 złotych zadośćuczynienia dla matki oraz po 60.000 zadośćuczynienia dla dzieci. Łącznie uzyskana kwota wyniosła 580.000 złotych.

Przykład 2

Odszkodowanie za śmierć brata w wypadku komunikacyjnym

Brat naszej Klientki zginął potrącony na przejściu dla pieszych. Brat był jedyną bliską osobą dla naszej poszkodowanej. Mieszkał niedaleko, pomagał jej w zakupach, naprawach, codziennie ją odwiedzał. Nie był żonaty, nie posiadał dzieci i siostra oraz jej dwójka dzieci były dla niego najbliższą rodziną. Mąż poszkodowanej pracuje za granicą i rzadko bywa w domu. Większość obowiązków domowych wykonywana była przez zmarłego. Siostra bardzo przeżyła śmierć brata. Do dzisiaj odczuwa pustkę i przygnębienie, korzysta z terapii psychologicznej. Dodatkowo sama musi sobie radzić z wychowaniem dzieci, zakupami, naprawami i utrzymaniem porządku.

Zakład ubezpieczeń odmówił poszkodowanej wypłaty zadośćuczynienia. Po złożonej reklamacji uzyskaliśmy 20.000 złotych stosownego odszkodowania za śmierć brata i 30.000 złotych zadośćuczynienia za krzywdę dla naszej klientki, a dodatkowo po 10.000 złotych zadośćuczynienia dla dzieci.

Przykład 3

Odszkodowanie za śmierć babci w wypadku komunikacyjnym

Babcia naszej klientki zginęła w wypadku samochodowym. Wnuczka miała wówczas 10 lat. Zakład ubezpieczeń odmówił odszkodowania argumentując, iż była za mała, aby narodziła się więź rodzinna. Złożyliśmy reklamację wskazując, iż babcia była bardzo ważna dla wnuczki. Zajmowała się nią pod nieobecność rodziców, organizowała święta. Na każdą wizytę u babci dziecko czekało z niecierpliwością. Odejście babci wstrząsnęło dziewczynką, która zamknęła się w sobie, stała się wycofana i płaczliwa. Po złożonym odwołaniu uzyskaliśmy wypłatę zadośćuczynienia w kwocie 20.000 złotych.

W przypadku polisy na życie lub polis NNW z dodatkowym ubezpieczeniem na wypadek śmierci bliskiej osoby wysokość świadczeń zależy od zawartej umowy. Często zakłady ubezpieczeń wypłacają poza jednorazowym odszkodowaniem także kwoty pokrywające koszt transportu zwłok, dojazdu na pogrzeb oraz poniesione koszty pogrzebu.

Pozostałe roszczenia po śmierci osoby bliskiej

Poza sprawami odszkodowawczymi członkom rodziny zmarłego przysługuje szereg innych możliwości na uzyskanie pieniędzy, które się im należą. Członkowie rodziny mają prawo do otrzymania pieniędzy znajdujących się na kontach zmarłego, w funduszach emerytalnych oraz inwestycyjnych, jak również prawo do spadku lub zachowku.

Najlepiej wszystkie te sprawy załatwić jednocześnie i uregulować zaległe, zaniedbane tematy za jednym razem. Dlatego ważne jest zlecenie prowadzenia sprawy o odszkodowanie za wypadek śmiertelny oraz zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby kancelarii, która kompleksowo zajmie się uregulowaniem spraw majątkowych po śmierci bliskiej osoby.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę