Odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie

Odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia

Uszkodzenie ogrodzenia samochodem, przez dziki albo z winy sąsiada rodzi wiele problemów i kosztów. Odszkodowanie za zniszczenie ogrodzenia powinno bez inwestowania własnych środków pozwolić na odbudowę zniszczonego płotu lub bramy. Celem rekompensaty jest zapewnienie takiego samego poczucia bezpieczeństwa, jak przed zniszczeniem. Ważne jest także, aby nowe ogrodzenie odpowiadało estetyką i funkcjonalnością stanowi sprzed zdarzenia.

Od kogo przysługuje odszkodowanie za ogrodzenie?

O tym, kto powinien pokryć koszty zniszczonego ogrodzenia decyduje przyczyna jego uszkodzenia. W przypadku, gdy odpowiedzialnym za zniszczenie płotu będzie inna osoba odszkodowania będzie można dochodzić od niej. Jeżeli sprawca jest ubezpieczony, to zwrotu kosztów lub wyrównania strat można dochodzić z jego polisy. Tak możliwość zawsze istnieje, gdy nastąpiło uszkodzenie ogrodzenia przez samochód. 

Jakie są najczęstsze przypadki, w których przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy?

Przykład 1

Samochód ciężarowy przez błąd kierowcy zjeżdża z drogi i uderza w płot uszkadzając bramę i sąsiednie przęsła. Odszkodowanie za uszkodzenie bramy i płotu wypłaci ubezpieczyciel pojazdu.

Przykład 2

Firma remontująca drogę podczas prac budowlanych doprowadza do powalenia drzewa, które uszkadza płot. Odszkodowanie w takim przypadku wypłaci firma budowlana lub jej ubezpieczyciel.

Przykład 3

Nastąpiła awaria sieci wodociągowej. Zakład wodociągowy usuwając awarię rozkopał grunt, co doprowadziło do osunięcia się płotu. Odszkodowanie zostanie wypłacone przez firmę wodociągową lub jej ubezpieczyciela.

Przykład 4

Po nawalnym deszczu oraz wylaniu wody z zaniedbanych rowów melioracyjnych zaczęła się obsuwać skarpa, na której był umiejscowiony płot. W ogrodzeniu doszło do licznych pęknięć. Odszkodowanie za zniszczone ogrodzenie wypłaci zarząd dróg lub jego ubezpieczyciel.

Przykład 5

Uszkodzenie ogrodzenia przez sąsiada nastąpiło podczas wycinki drzew i dcokonywania wykopów. Odszkodowania można wówczas dochodzić bezpośrednio od sąsiada lub z jego polisy OC w życiu prywatnym.

W niektórych przypadkach jednak wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia trzeba skierować do własnego ubezpieczyciela, nie można uzyskać odszkodowania z OC.

Przykład 6

W nocy nieznani sprawcy przecięli siatkę ogrodzeniową i pomazali farbą płot. Sprawców nie ustalono, wobec czego odszkodowania można dochodzić tylko z własnej polisy obejmującej ogrodzenie.

Za darmo sprawdź, skąd możesz uzyskać odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie

Wysokość odszkodowania za zniszczone ogrodzenie

Wyliczenie odszkodowania powinno być tak dokonane, aby możliwe było przywrócenie stanu poprzedniego. Oznacza to, że po naprawie płotu zniszczenia nie powinny być widoczne. Konstrukcja ogrodzenia powinna być stabilna i zapewniać bezpieczeństwo.

Naprawa powinna się odbyć z użyciem tych samych materiałów. Może to jednak rodzić problemy. Ogrodzenie jest budowane w sposób trwały i po upływie kilku lat może być problem z zakupem tych samych materiałów. Co wówczas? Ciężko sobie wyobrazić, aby część płotu zbudowana była inaczej niż pozostałość. Jeżeli poszkodowany nie może kupić identycznych materiałów, jak użyte przy budowie płotu, to konieczna może być wymiana całego płotu.

Przy ustaleniu wysokości odszkodowania za uszkodzony płot nie powinno uwzględniać się amortyzacji. Naprawa odbywa się zazwyczaj przy użyciu nowych elementów, a nie kupionych z odzysku. Ubezpieczyciel nie może potrącać stopnia zużycia ogrodzenia ustalając wysokość rekompensaty.

W przypadku płotu zabytkowego koszt naprawy ogrodzenia zwracany przez zakład ubezpieczeń powinien uwzględniać koszty uzgodnień z konserwatorem zabytków, dodatkowego nadzoru. Wysokość odszkodowania za zniszczenie ogrodzenia wpisanego do rejestru zabytków musi uwzględniać konieczność zachowania historycznej kolorystyki i wzornictwa.

Największe możliwości daje skorzystanie z polisy OC sprawcy. Odszkodowanie przyznane w takim postępowaniu musi być pełne i naprawić szkodę w całości. W przypadku skorzystania z własnej polisy po pierwsze występuje ograniczenie sumą ubezpieczenia, a po drugie umowa może zawierać ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Odszkodowanie wypłacane jest na podstawie rachunków lub faktur dokumentujących wykonane prace albo na podstawie kosztorysu.

Dodatkowe koszy związane z uszkodzeniem ogrodzenia

Uszkodzenie płotu powoduje nie tylko konieczność jego naprawy, ale także skutkuje dodatkowymi kosztami. Odszkodowanie z polisy OC sprawcy obejmuje wszelkie koszty, które poszkodowany poniósł w związku ze zdarzeniem.

Kosztami podlegającymi refundacji przez zakład ubezpieczeń są koszty sprzątania, usunięcia gruzu i jego utylizacji, Nawet, jeśli czynności te zostały wykonane przez poszkodowanego odszkodowanie powinno zostać wyliczone według stawek rynkowych.

Ubezpieczyciel zwraca także koszty budowy prowizorycznego ogrodzenia. Jego budowa może być konieczna z uwagi na bezpieczeństwo psa, innych zwierząt domowych lub dzieci. Z tego samego powodu od zakładu ubezpieczeń można domagać się zwrotu ochrony, którą wynajęto z uwagi na brak ogrodzenia. 

Podczas wypadku dojść mogło do uszkodzenia roślin rosnących obok ogrodzenia. Zniszczeniu mógł ulec także żywopłot. Zakład ubezpieczeń zwraca w takim przypadku koszty nowych nasadzeń. 

Wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia

Zgłoszenie szkody do zakładu ubezpieczeń lub do sprawcy powinno zawierać opis przyczyn wypadku, co uległo znaczeniu, jakie skutki powoduje uszkodzenie płotu i jakie dodatkowe koszty już poniesiono i zamierza się ponieść. Do zgłoszenia powinny być załączone zdjęcia uszkodzeń, dowody własności nieruchomości, wyceny i rachunki dotyczące odbudowy ogrodzenia. Można podać przewidywaną kwotę i sposób naprawy.

Odzyskiwanie odszkodowania

Zakład ubezpieczeń podczas likwidacji szkody dokonuje oględzin, wykonuje kosztorys naprawy płotu oraz wydaje decyzję. Decyzje zakładów ubezpieczeń nie są ostateczne i można je podważyć składając reklamację albo pozew do sądu.

Odmowa wypłaty odszkodowania za uszkodzony płot może być wydana niesłusznie. Ubezpieczyciele powoływać mogą się na to, iż płot nie został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, na brak winy sprawcy. W każdym takim przypadku wato zweryfikować sprawę ze specjalistą do spraw odszkodowań.

Wycena zakładu ubezpieczeń najczęściej jest zaniżona. Ubezpieczyciel może dokonać amortyzacji ogrodzenia. Zakład ubezpieczeń może także wymagać, aby odbudowana została tylko część płotu, która znacznie będzie różnić się od całości. W kosztorysie naprawy zaniżona może być wartość materiałów i robocizny. Ubezpieczyciel może także nie przewidywać zwrotu wszystkich kosztów, które zostały poniesione przez poszkodowanego. W każdym takim przypadku można złożyć reklamację do zakładu ubezpieczeń. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela będzie miało większe szanse na pozytywne rozpatrzenie, jeżeli będzie sporządzone na podstawie niezależnego kosztorysu naprawy. Wycena taka wskaże rynkowy koszt odbudowy ogrodzenia. Co do zasady zakład ubezpieczeń powinien zwrócić koszt ekspertyzy. Kosztorys taki może być także przydatne do złożenia pozwu do sądu. Prowadząc sprawę zawsze opieramy się na niezależnym kosztorysie sporządzanym przez doświadczonego rzeczoznawcę. 

Przykład

Ogrodzenie poszkodowanego zostało uszkodzone przez samochód. Ubezpieczyciel sprawcy wypłacił kwotę 1200 złotych podczas gdy firma naprawiająca płot oszacowała, że koszty naprawy wyniosą 15.000 złotych. Konieczne jest bowiem po wstawieniu uszkodzonych przęseł malowanie całego płotu. Po złożonej reklamacji zakład ubezpieczeń dopłacił kwotę 3.000 złotych. W postępowaniu sądowym uzyskaliśmy z odsetkami pełne odszkodowanie oraz zwrot kosztów opinii rzeczoznawcy.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę