Reklamacja do zakładu ubezpieczeń

reklamacja odszkodowania

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela 

Kiedy warto odwołać się od decyzji zakładu ubezpieczeń? W każdym przypadku, gdy nie zgadzamy się z otrzymanym stanowiskiem. Na przykład, gdy zaskoczyła nas odmowa wypłaty odszkodowania. Odwołanie składa się także, gdy wypłacone odszkodowanie jest zaniżone. Brak wydania decyzji przez zakład ubezpieczeń w ustawowym terminie 30 dni, także jest podstawą odwołania.

Ile czasu na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Na złożenie odwołania masz nie mniej niż trzy lata od otrzymania decyzji zakładu ubezpieczeń. Krótsze terminy wskazane w pismach są jedynie wewnętrznymi regulacjami ubezpieczycieli. Jednak najlepiej odwołać się najszybciej, jak to możliwe. Dlaczego? Upływ czasu źle wpływa na niektóre dowody, które potwierdzą słuszność odwołania. Dlatego po skompletowaniu dokumentów należy wysłać odwołanie. Co ważne, w ciągu 30 dni musisz otrzymać odpowiedź na swoje pismo. Inaczej uważa się reklamację za uznaną.

Jak napisać odwołanie do ubezpieczyciela?

Jaki jest cel odwołania od decyzji zakładu ubezpieczeń? Wypłata odszkodowania albo przyznanie odszkodowania w prawidłowej wysokości. W odwołaniu zamieszcza się dowody popierające nasze stanowisko.

Treść reklamacji do zakładu ubezpieczeń nie została uregulowana w przepisach. Odwołanie od ustaleń ubezpieczyciela powinno zawierać poza danymi identyfikującymi (imię, nazwisko, adres, PESEL, numer szkody) także żądanie oraz uzasadnienie.

Co powinno zawierać skuteczne odwołanie? Jak napisać reklamację do ubezpieczyciela? Przyjrzyjmy się  5 najczęstszym przypadkom, kiedy warto złożyć odwołanie.

Zaniżone odszkodowanie z oc sprawcy

W sprawach dotyczących zaniżenia odszkodowania wypłaconego na podstawie kosztorysu naprawy dobrą praktyką powinno być załączenie alternatywnego kosztorysu wykonanego przez niezależnego rzeczoznawcę. Zaniżenie odszkodowania z oc sprawcy wynika ze stosowania w wycenie szkody przez zakład ubezpieczeń, bardzo niskich stawek za roboczogodziny oraz części, które nie są stosowane przez producentów pojazdu oraz warsztaty.

Jak napisać skuteczne odwołanie od wyceny szkody? Na początek przejrzyj kosztorys zakładu ubezpieczeń i sprawdź, czy wszystkie uszkodzenia zostały zawarte. Sprawdź, jaką stawkę za roboczogodzinę zastosował ubezpieczyciel. Stawka poniżej 100 złotych jest z pewnością zaniżona! Przyjrzyj się też, czy w kosztorysie są potrącenia procentowe wartości części. Na koniec spójrz, kto jest producentem części samochodowych zawartych w wycenie ubezpieczyciela. Jeśli są przy nich inne symbole niż „O” i „Q” to otrzymałeś zaniżone odszkodowanie.

Jeżeli otrzymałeś zaniżoną wycenę szkody, to odwołanie powinno zawierać prawidłowy kosztorys sporządzony przez niezależnego rzeczoznawcę. Możesz oczywiście sam wyliczyć wysokość odszkodowania za uszkodzenie samochodu, jednak wymaga to czasu oraz wiedzy. Prawidłowa kalkulacja naprawy pozwoli Tobie ocenić, ile dopłaty do odszkodowania powinieneś uzyskać. I najlepsze na koniec – kto zapłaci za kosztorys sporządzony przez rzeczoznawcę? Zakład ubezpieczeń pokryje koszt wyceny naprawy pojazdu! Najpierw musisz więc zapłacić, a następnie zażądać zwrotu kosztu niezależnego kosztorysu od ubezpieczyciela.

Zapytaj o niezależny kosztorys naprawy. Zobacz, ile dopłaty do odszkodowania Tobie przysługuje!

Szkoda całkowita

Kiedy występuje szkoda całkowita? W takim przypadku, kiedy koszty naprawy są wyższe niż wartość samochodu przed wypadkiem. Szkoda całkowita z ac (Autocasco) są to przypadki, gdy koszty naprawy przekraczają określony w polisie procent wartości pojazdu (najczęściej jest to 70%).

Jak napisać odwołanie od wyceny szkody całkowitej? Zerknij na wycenę sporządzoną przez zakład ubezpieczeń i sprawdź, czy zawarte jest całe wyposażenie Twojego samochodu. Sprawdź też, czy zgadza się marka, model i rocznik pojazdu. To częsty błąd, przez który poszkodowani otrzymują zaniżone odszkodowanie za szkodę całkowitą. Następnie spójrz na wartość bazową – to notowania cen samochodów i zweryfikuj, czy zgadzasz się z wartością Twojego samochodu. I ostatnia rzecz – korekty. Sprawdź je wszystkie – czy słusznie otrzymałeś potrącenia?

Jeśli się nie zgadzasz z otrzymaną wyceną szkody to masz dwie możliwości. Samodzielnie napisane odwołanie powinno wskazać, z czym się nie zgadzasz. Bardziej skuteczne jest odwołanie, do którego załączysz opinię niezależnego rzeczoznawcy. Prawidłowa wycena da Tobie pewność, że masz rację oraz wiedzę, i o jak wysokie odszkodowanie możesz walczyć. Kto zapłaci za wycenę? W przypadku odwołania od szkody całkowitej z oc sprawcy sytuacja wygląda podobnie jak przy kosztorysie – zakład ubezpieczeń płaci. Jeśli źle wyliczył szkodę, to musi za opinię zapłacić.

Zamów niezależną wycenę szkody całkowitej. Sprawdź, jaką niedopłatę odszkodowania otrzymałeś.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu

Zaniżone odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu albo odmowa wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu to przypadki, w których warto skutecznie się odwołać. W przypadku polis NNW decydująca jest wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu. Do prawidłowej jego oceny konieczne jest wykonanie niezależnego orzeczenia lekarskiego. W przeciwnym przypadku odwołanie może nie być skuteczne. Dzięki orzeczeniu wydanemu na podstawie tabel ubezpieczyciela będziesz wiedział dokładnie, o jakie odszkodowanie walczysz.

Zapytaj o niezależną opinię lekarską w Twojej sprawie! Odwołaj się skutecznie i uzyskaj wyższe odszkodowanie!

Za niskie odszkodowanie za zalanie mieszkania

Wycena szkody po zalaniu często jest zaniżona. Nikt nie przyjdzie wykonać remontu za taką kwotę! Często nie uwzględniono także kosztów dodatkowych:  osuszania, sprzątania, wymiany zalanych przedmiotów. Odwołanie od wyceny szkody jest jednak możliwe. Do odwołania warto załączyć kosztorys prac remontowych. Spis kosztów wykonany przez firmę remontową może jednak nie wystarczyć i warto załączyć niezależny kosztorys naprawy, który zweryfikuje ubezpieczyciel. Taki kosztorys sporządzony jest w specjalnym programie, z którego korzystają zakłady ubezpieczeń. Niezależna wycena daje wiedzę, o ile odszkodowanie zostało zaniżone i jaka dopłata do odszkodowania przysługuje.

Sprawdź o ile ubezpieczyciel zaniżył szkodę. Zapytaj o niezależny kosztorys remontu

Odmowa wypłaty odszkodowania

Co  zrobić, kiedy ubezpieczyciel nie chce wypłacić odszkodowania? Jeśli nie zgadzasz się z decyzją zakładu ubezpieczeń, to należy się odwołać. Jakie mogą być przyczyny odmowy? Zakład ubezpieczeń może twierdzić, że nie ma uszczerbku na zdrowiu albo nie doszło do rozstroju zdrowia. Częstym przypadkiem jest brak dowodów na to, że wypadek miał miejsce. Zakłady ubezpieczeń wielokrotnie także stosują kruczki prawne odmawiając wypłaty odszkodowania. Takie przypadki mają miejsce, gdy następuje odmowa wypłaty odszkodowania za pożar lub kradzież pojazdu. Zdarzają się także odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku, gdy poszkodowany był pod wpływem alkoholu albo poważnie zachorował.

Każdy taki przypadek należy przeanalizować. Skuteczne odwołanie musi zawierać solidne dowody, inaczej zostanie odrzucone. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy bezpłatnie ocenią kto ma rację w tym sporze.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie!

Co mówią przepisy?

W przypadku, gdy decyzja zakładu ubezpieczeń jest niesłuszna należy złożyć reklamację. Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela zostało uregulowane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. W reklamacji zgłasza się zastrzeżenia dotyczące świadczenia usług przez zakłady ubezpieczeń. W związku z tym przedmiotem takiej skargi może być zaniżenie odszkodowania, odmowa wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania, brak wydania decyzji w ustawowym terminie, jak również niewłaściwy przebieg postępowania likwidacyjnego.

Zgodnie z ustawą reklamację można złożyć nie tylko w przypadku skargi na zakład ubezpieczeń (polski i zagraniczny, w tym oddziały zagranicznych ubezpieczycieli), ale także na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Jak odwołać się od decyzji ubezpieczyciela? Ustawa wskazuje, iż reklamację do zakładu ubezpieczeń można wnieść w każdej placówce obsługującej klientów, a ponadto na piśmie – osobiście lub listem poleconym, ustnie – telefonicznie lub do protokołu lub elektronicznie, o ile zakład ubezpieczeń wskazał taką możliwość.

Z wyjątkiem szczególnie skomplikowanych przypadków zakład ubezpieczeń powinien udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Odpowiedź na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinna zostać sporządzona na piśmie lub na innym trwałym nośniku informacji, zaś w formie elektronicznej może zostać dostarczona tylko na wniosek klienta. Do zachowania terminu 30 dni wystarczy, aby zakład ubezpieczeń wysłał odpowiedź na odwołanie przed jego upływem.

Co ważne, w przypadku niedotrzymania terminu przez zakład ubezpieczeń reklamację uważa się rozpatrzoną zgodnie z wolą klienta. Oznacza to, iż np. w przypadku złożenia zażalenia na decyzję ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania brak odpowiedzi zakładu ubezpieczeń powoduje, iż odszkodowanie powinno zostać wypłacone.

Dobrze umotywowane i udokumentowane odwołanie od decyzji zakładu ubezpieczeń może przynieść pozytywny rezultat w postaci zmiany rozstrzygnięcia i wypłaty odszkodowania w oczekiwanej wysokości. Dlatego dobrze powierzyć jego sporządzenie profesjonalistom, którzy dobrze wiedzą jakich argumentów użyć i jakie dowody dołączyć do reklamacji.

 

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę