Renta po wypadku

Osoba, która uczestniczyła w wypadku ma w określonych sytuacjach prawo do renty. Zastanawiasz się, czy przysługuje Ci renta po wypadku? Nie wiesz w jaki sposób starać się o rentę powypadkową? Chcesz wiedzieć od czego zależy wysokość renty wypadkowej? O tym wszystkim poniżej.

Kiedy przysługuje renta po wypadku

Wiele osób nie wie czym jest renta po wypadku. Tymczasem według rankingu Komisji Europejskiej dotyczącego bezpieczeństwa na drogach państw członkowskich, Polska znajduje się na odległej pozycji. Wyprzedza jedynie Litwę, Rumunię, Łotwę i Bułgarię. Oznacza to, że polskie drogi nie są bezpieczne i często dochodzi na nich do wypadków komunikacyjnych, które często mają wpływ na sytuację finansową poszkodowanego. W takiej sytuacji warto pomyśleć o rencie po wypadku. Renta powypadkowa to  świadczenie pieniężne wypłacane poszkodowanemu, którego sytuacja zmieniła się w związku z wypadkiem. Przy czym, aby świadczenie zostało wypłacone, musi zostać spełniona przynajmniej jedna z wymienionych przesłanek, w tym:

 • potrzeby finansowe poszkodowanego w wypadku zwiększyły się w związku z koniecznością opłacenia kosztów leczenia, rehabilitacji oraz dojazdów do placówek opieki zdrowotnej ,
 • widoki na przyszłość poszkodowanego w wypadku zmniejszyły się,
 • poszkodowany utracił w jakimś stopniu lub całkowicie zdolność do pracy zarobkowej.

Oznacza to, że nie każdemu poszkodowanemu w wypadku przysługuje renta po wypadku samochodowym oraz renta po wypadku w pracy. Istotnym faktem również jest, że renta powypadkowa przysługuje jedynie w przypadku jej właściwego udowodnienia i stałości dolegliwości powypadkowych.

Sprawdź bezpłatnie, czy po wypadku przysługuje Ci renta

Jaka renta po wypadku Ci przysługuje

Co do zasady po wypadku przy pracy wypłacana jest renta powypadkowa z ZUS. Renta z ZUS po wypadku może być wypłacana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako renta stała, okresowa oraz szkoleniowa, przy czym:

 • renta stała przyznawana jest, gdy poszkodowany nie rokuje odzyskania zdolności do pracy,
 • renta okresowa przyznawana jest na czas oznaczony, kiedy istnieją rokowania odzyskania zdolności do pracy,
 • renta szkoleniowa przyznawana jest, kiedy poszkodowany spełnia warunki do renty z tytułu niezdolności do pracy, ale ZUS orzekł, że celowe jest przekwalifikowanie zawodowe poszkodowanego.

Należy pamiętać, że poszkodowanemu w wypadku przysługuje również renta z polisy OC sprawcy wypadku. Oznacza to, że renta po wypadku z polisy OC sprawcy będzie przysługiwać po wypadkach komunikacyjnych, gdzie sprawcą był ktoś inny, renta z OC będzie przysługiwać również za wypadki przy pracy, jeśli do wypadku doszło z winy innej osoby oraz za wszelakie poślizgnięcia i potknięcia, jeśli doszło do nich na źle utrzymanych chodnikach. Możliwe jest również wypłacanie renty z OC sprawcy w przypadku błędów medycznych, szkód związanych z rolnictwem czy innych przypadków, w których inna osoba odpowiada za wypadek.

Poszkodowani w wypadkach mogą liczyć na przyznanie jednej z dwóch rodzajów renty, w tym:

 • renty wyrównawczej, która ma na celu wyrównanie utraconych dochodów po wypadku,
 • renty na zwiększone potrzeby, które związane są z leczeniem powypadkowym oraz niemożliwością wykonywania określonych czynności.

Przykładowo, poszkodowany przed wypadkiem osiągał dochód w wysokości 3000 zł miesięcznie. Po wypadku utracił całkowicie zdolność do pracy. Przyznano mu rentę po wypadku z ZUS w wysokości 2000 zł. W takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaca rentę z OC w wysokości 1000 zł lub więcej, jeśli wynagrodzenie na zajmowanym przez poszkodowanego stanowisku wzrosło.

Z kolei w przypadku renty na zwiększone potrzeby należy obliczyć wysokość stałych miesięcznych wydatków związanych z leczeniem powypadkowym. Mogą to być koszty wizyt lekarskich, psychologicznych, dojazdów, rehabilitacji, zakupu leków i środków medycznych, opieki, ale także np. konieczność skorzystania z domowych wizyt fryzjera czy kosmetyczki, jeżeli stan zdrowia tego wymaga.

Istotnym faktem jest, że brak ważnej polisy OC pojazdu sprawcy nie skutkuje brakiem odszkodowania za wypadek. W praktyce pokrzywdzonemu wypłacana jest wówczas renta powypadkowa z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, co wpływa z kolei na sytuację finansową sprawcy.

Istnieje również renta alimentacyjna. Wypłacana jest ona po śmierci poszkodowanego osobom, które poszkodowany za życia utrzymywał. Wynika to z treści art. 446 §2 KC, zgodnie z którym

osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Sąd ponadto może przyznać najbliższym poszkodowanego, który zmarł w wypadku odszkodowanie i zadośćuczynienie.

Jak wyliczyć i zmienić wysokość renty powypadkowej?

Zmiana wysokości renty powypadkowej jest możliwa. Możliwość zmiany wysokości renty po wypadku wynika z treści art. 907 §2  KC, zgodnie z którym każda ze stron może w razie zmiany stosunków żądać zmiany wysokości lub czasu trwania renty, chociażby wysokość renty i czas jej trwania były ustalone w orzeczeniu sądowym lub w umowie.

W przypadku renty powypadkowej z ZUS, waloryzacja renty wyrównawczej opiera się na sumie dwóch wskaźników. Pierwszym wskaźnikiem jest inflacja, a drugim minimum 20% wzrostu wynagrodzeń. Waloryzacja procentowa renty po wypadku opiera się na pomnożeniu świadczenia pieniężnego przez przyjęty wskaźnik. W 2021 r. jest to 104,24%. Jeśli Twoje świadczenie wynosi obecnie 1900 zł brutto, a w przyszłym roku ZUS przyjmie wskaźnik w wysokości 104%, to Twoja renta wzrośnie z 1900 zł brutto do 1980,56 zł.

Nieco inaczej wygląda waloryzacja renty powypadkowej od ubezpieczyciela. W przeciwieństwie do renty z ZUS, nie opiera się konkretnych wskaźnikach. I co ważniejsze, ubezpieczyciel sam z siebie raczej nie podniesie świadczenia. Oznacza to, że poszkodowany samodzielnie musi przygotować odpowiednie roszczenie o zmianę wysokości renty powypadkowej. Poszkodowany może ubiegać się o waloryzację renty wyrównawczej z różnych powodów, przede wszystkim:

 • gdy stan zdrowia poszkodowanego uległ pogorszeniu i zwiększyły się koszty jego leczenia oraz rehabilitacji, etc.,
 • gdy wysokość renty nie pokrywa już kosztów leczenia, rehabilitacji, leków, etc.,
 • gdy zmianie uległo średnie wynagrodzenie w kraju albo wynagrodzenie na stanowisku zajmowanym przez poszkodowanego i wysokość renty nie odpowiada kwocie utraconych zarobków.

Konieczne jest gromadzenie odpowiednich rachunków i dokumentów, które potwierdzają zmianę sytuacji poszkodowanego.

Bezpłatnie sprawdź wysokość renty, którą powinieneś uzyskać

Kapitalizacja renty

Poszkodowani w wypadkach mogą pomyśleć o kapitalizacji renty. Czym jest kapitalizacja renty? Kapitalizacja renty to jednorazowa wypłata świadczenia zamiast okresowo wypłacanej renty. Czyli kapitalizacja renty wyrównawczej opiera się na tym, że zamiast wielu rat renty powypadkowej, zostaje wypłacone jednorazowe świadczenie pieniężne. Zanim zaczniesz zastanawiać się jak wyliczyć kapitalizację renty, weź pod uwagę konsekwencje kapitalizacji renty. Jeśli jednak uważasz, że to rozwiązanie korzystniejsze, musisz wiedzieć, że istnieją dwa sposoby kapitalizacji renty z OC.

Pierwszy opiera się na art. 447 KC, zgodnie z którym z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

To nie jedyny sposób, dzięki któremu możliwa jest kapitalizacja renty, ugoda z ubezpieczycielem może zwolnić zakład ubezpieczeniowy z obowiązku wypłacania okresowo świadczeń, jeśli w drodze umowy z poszkodowanym, zostanie poszkodowanemu wypłacone jednorazowo świadczenie w określonej wysokości. W przypadku drugiego sposobu waloryzacji renty, konieczne będzie podanie powodu zmiany warunków wypłacania świadczeń, np. zwiększonych potrzeb poszkodowanego. Kapitalizacja renty na zwiększone potrzeby jest jednak możliwa i może się okazać atrakcyjniejszym wyjściem dla każdej ze stron.

W przypadku, gdy zakład ubezpieczeń proponuje kapitalizację renty najczęściej rozpoczyna od zaniżonych kwot. Dlatego bardzo istotne jest, aby skonsultować się ze specjalistą. W innym przypadku straty mogą sięgnąć nawet kilkuset tysięcy złotych.

Ile masz czasu na uzyskaniu renty powypadkowej? Na pewno nie należy zwlekać z ubieganiem się o rentę po wypadku. Zgodnie z art. 4421 §1 KC, roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W przypadku zbrodni lub występku, okres ten ulega wydłużeniu do 20 lat. Jednak na dochodzenie zaległych rat renty masz tylko 3 lata zgodnie z art. 118 kc, gdyż jest to świadczenie okresowe. Zwłoka może spowodować bezpowrotne utracenie świadczeń, które się Tobie należą!

Za darmo sprawdź, jaką rentę możemy dla Ciebie uzyskać po wypadku

 

 

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę