UGODA Z UBEZPIECZYCIELEM

man and woman holding hands

W przypadku niektórych sporów z ubezpieczycielem o odszkodowanie za wypadek lub inne zdarzenie, poszkodowani decydują się na zawarcie ugody z ubezpieczycielem. Oczywiście, w niektórych przypadkach takie rozwiązanie jest korzystne dla poszkodowanego i warto zawrzeć ugodę. Należy jednak pamiętać, że zawierana ugoda z ubezpieczycielem pociąga za sobą kilka ważnych dla stron skutków, które warto znać przed podjęciem ostatecznej decyzji. Zapoznaj się z poniższym tekstem i podejmij świadomą decyzję, zanim będzie za późno.

Na czym polega ugoda z ubezpieczycielem?

Przez ugodę z ubezpieczycielem można rozumieć zarówno pozasądowe, jak i sądowe załatwienie sprawy, gdzie strony dochodzą do porozumienia w zakresie istniejącego pomiędzy nimi stosunku prawnego – sporu. Dotyczy ona nie tylko odszkodowania, ale można ją zawrzeć również w sporach o zadośćuczynienie. Przy czym ugoda pozasądowa, a dokładniej istota porozumienia z ubezpieczycielem została wskazana przez ustawodawcę w art. 917 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. 

Podsumowując, umowa ta jest dwustronnym oświadczeniem woli kończącym spór. Na warunkach określonych w treści ugody poszkodowany otrzymuje odszkodowanie. Oczywiście zawarcie ugody z ubezpieczycielem kształtuje pewien stan prawny, który wyraża się w rzeczy ugodzonej. Z uwagi na przeciągające się postępowania sądowe, czasami ugoda pozasądowa z ubezpieczycielem jest dla poszkodowanego korzystniejszym rozwiązaniem, choć nie zawsze tak jest. Podobny charakter ma ugoda sądowa, która często zawierana jest już na początku postępowania. Po otrzymaniu pozwu ubezpieczyciele często bowiem proponują podpisanie ugody.

Przykład: Poszkodowany w kolizji drogowej wycenił swoje koszty na 12.000 złotych. Tytułem odszkodowania ubezpieczyciel w toku likwidacji szkody wypłacił mu 8.000 złotych. Z uwagi na zaniżone odszkodowanie poszkodowany złożyć reklamację. Strony ustaliły następnie między sobą podpisanie ugody. Kwotę zawartej ugody, którą tytułem odszkodowania ubezpieczyciel wypłaci wyznaczono na 10.500 złotych. Poszkodowany uznał, że warto podpisać ugodę. 

Forma ugody z ubezpieczycielem

Co do zasady porozumienie z ubezpieczycielem może być zawarta w dowolnej formie, co wynika z przepisu art. 60 kodeksu cywilnego. Jeżeli rozważasz zawarcie ugody z ubezpieczycielem zwróć uwagę, aby znalazła się w niej przyznana ostatecznie przez towarzystwo kwota odszkodowania, w tym dokładne kwoty świadczeń z poszczególnych tytułów roszczeń. Najczęściej firmy ubezpieczeniowe proponują poszkodowanym zawarcie ugody na własnym wzorze. Przed zawarciem ugody warto taki wzór skonsultować ze specjalistą. Warto negocjować, aby proponowane odszkodowanie ubezpieczyciel przesłał w najkrótszym możliwym terminie, dokładnie określić na podstawie jakich dokumentów zawarta została ugoda, w treści ugody należy zawrzeć też informację o możliwości dochodzenia roszczeń – uzyskania dodatkowych świadczeń. 

Zastanawiasz się, czy zawrzeć ugodę z ubezpieczycielem? Zadzwoń do nas. Nasi specjaliści bezpłatnie przeanalizują Twój przypadek i pomogą Ci uzyskać wysokie odszkodowanie od ubezpieczyciela.

Jakie konsekwencje pociąga za sobą ugoda z ubezpieczycielem?

Istotną kwestią pozostaje fakt, iż jeśli została zawarta ugoda z towarzystwem ubezpieczeniowym, zamyka ona sprawę, gdyż w treści ugody z ubezpieczycielem strona zrzeka się roszczeń. Czyli w praktyce wygląda to tak, że przez kompromis z ubezpieczycielem poszkodowany w zamian za określone w umowie kwoty świadczeń zamyka sobie możliwość dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. Zawarcie ugody oznacza zakończenie sprawy. Zatem w przypadku wytoczenia powództwa przeciwko ubezpieczycielowi, pozwany będący ubezpieczycielem, może podnieść tzw. zarzut rzeczy ugodzonej, który skutkuje oddaleniem powództwa. Oczywiście należy zaznaczyć, że porozumienie z ubezpieczycielem zamyka drogę do sądu, ale nie oznacza to, że poszkodowany będący stroną porozumienia z ubezpieczycielem nie może uzyskać wyższego odszkodowania.

Zawarłeś z ubezpieczycielem ugodę, która jest dla Ciebie niekorzystna? Skontaktuj się z nami. Przeanalizujemy Twoją sprawę i sprawdzimy, co da się zrobić.

Odstąpienie od ugody z zakładem ubezpieczeń

Przepisy prawa są zdecydowanie bardziej korzystne dla konsumentów, gdyż Ci, w momencie kiedy umowa zawierana jest na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, mogą odstąpić od takiej umowy z ubezpieczycielem bez podawania jakichkolwiek przyczyn, czy powodów swojej decyzji. Co oznacza, że wystarczy dostarczyć do zakładu ubezpieczeń odstąpienie od porozumienia z ubezpieczycielem w odpowiednim czasie.

Zadzwoń do nas! Nasi specjaliści bezpłatnie przyjrzą się Twojej sprawie i pomogą Ci podjąć odpowiednią decyzję!

Kiedy odstąpienie od ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym jest ważne?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, konsument będący stroną ugody z ubezpieczycielem, może odstąpić od niej w ciągu 14 dni od jej zawarcia. Zatem, jeśli została zawarta ugoda z towarzystwem ubezpieczeniowym, możesz w ciągu 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakichkolwiek przyczyn. Jest w tym jednak mały haczyk. Należy jeszcze raz podkreślić, że 14-dniowy okres odstąpienia od umowy, dotyczy wyłącznie konsumentów, czyli nie dotyczy on na przykład poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, gdzie odszkodowanie wypłacane jest przez zakład ubezpieczeń, z którym to sprawca, a nie poszkodowany podpisał umowę ubezpieczenia. Od porozumienia zawartego z ubezpieczycielem sprawcy wypadku nie można więc na podstawie tych przepisów odstąpić. 

Przykład: 14 lipca doszło do podpisania umowy z ubezpieczycielem. Masz 14 dni na odstąpienie od niej. Zatem jeszcze 28 lipca, możesz poinformować ubezpieczyciela o odstąpieniu od porozumienia.

Uchylenie się od skutków prawnych ugody

Ustawodawca przewidział jednak w pewnych okolicznościach możliwość uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli. Ma to zastosowanie również dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych dochodzących roszczeń z OC sprawcy. Przesłanki uchylenia się od skutków prawnych pozorumienia zostały wskazane w np. 918 §1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej pod wpływem błędu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy błąd dotyczy stanu faktycznego, który według treści ugody obie strony uważały za niewątpliwy, a spór albo niepewność nie byłyby powstały, gdyby w chwili zawarcia ugody strony wiedziały o prawdziwym stanie rzeczy.

Zatem jeśli zawarłeś porozumienie z ubezpieczycielem, możesz tylko w jednym przypadku uchylić się od jej skutków prawnych. Mianowicie wtedy, kiedy błąd dotyczy stanu faktycznego, a nie samej treści. Ponadto nie ma nawet znaczenia, czy zostały odnalezione nowe dowody dotyczące roszczeń, których dotyczy umowa. Zatem odwołanie od porozumienia z ubezpieczycielem będzie bezskuteczne, jeśli powołasz się np. na pojawienie się nowych dowodów. Wyjątek stanowi takie porozumienie, do którgoj zawarcia doszło w złej wierze.

Forma uchylenia się od skutków prawnych ugody z ubezpieczycielem

Wolą ustawodawcy jest, aby uchylenie się od skutków prawnych porozumienia z ubezpieczycielem nie przyjmowało dowolnej formy. Co oznacza, że wymagane jest złożenie przez stronę uchylającą się od skutków prawnych ugody z ubezpieczycielem stosownego oświadczenia. Przy czym pamiętać należy, że:

samo złożenie oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych ugody nie wystarcza do uwzględnienia zażalenia na postanowienie umarzające postępowanie. Odwołujący musi wykazać następczą przyczynę odwołania swego oświadczenia procesowego powołując się na wady złożonego oświadczenia woli. Takie odwołanie oświadczenia woli musi być uzasadnione jego wadliwością (błąd, pozorność, przymus, niedorozwój umysłowy, choroba psychiczna lub inne zaburzenie czynności psychicznych). Od strony procesowej wykazać trzeba wadliwość woli odstąpienia – z jednej strony od zgłoszonego żądania udzielenia ochrony sądowej, z drugiej zaś – od wyrażenia zgody na zakończenie postępowania bez rozstrzygania sprawy orzeczeniem sądu (Postanowienie z uzasadnieniem z 31 sierpnia 2015 r. Sądu Okręgowy w Kaliszu, sygn.. akt II Cz 308/15).

Negocjacje ugodowe z ubezpieczycielem

Negocjacje ugodowe z ubezpieczycielem mogą być pozasądowe, zarówno podczas osobistego spotkania z przedstawicielem ubezpieczyciela, jak i drogą listowną, mailową, a nawet telefoniczną czyli wbrew wątpliwościom znacznej części poszkodowanych, ugoda z ubezpieczycielem zawarta telefonicznie jest ważna. Niemniej jednak wskazane jest, aby porozumienie ugodowe poszkodowanego z zakładem ubezpieczeń było w formie pisemnej. Poza tym, negocjacje ugodowe z ubezpieczycielem mogą odbywać się podczas toczącego się w sądzie postępowania. Przystępując do negocjacji z ubezpieczycielem, warto pamiętać, że negocjacje ugodowe z ubezpieczycielem nie muszą kończyć się podpisaniem ugody. Co oznacza, że do czasu podpisania ugody, można w każdej chwili zrezygnować z dalszych rozmów z ubezpieczycielem, które zazwyczaj nie są bezproblemowe. Jeśli otrzymasz niekorzystną odpowiedź na propozycję zakończenia sporu, którą wysłałeś lub jeśli otrzymasz wiadomość od ubezpieczyciela w sprawie ugodowej, odpowiedź na propozycję porozumienia nie musi wcale oznaczać akceptacji zaproponowanych przez ubezpieczyciela warunków. W odpowiedzi na propozycję, możesz przedstawić własne oczekiwania. Przed zawarciem ugody należy dokładnie ustalić, czego ona dotyczy. Pamiętaj o tym, że zawarcie ugody oznacza najczęściej zrzeczenie się roszczeń. Nie przyjmuj więc w ciemno propozycji ubezpieczyciela, tylko spróbuj wynegocjować wyższą kwotę odszkodowania oraz przystąp do ustalenia wygodnych dla siebie warunków ugody, w tym terminu wypłaty odszkodowania, możliwości dochodzenia niektórych dalszych roszczeń (np. renty, spodziewane koszty leczenia, ujawnienie nowej krzywdy).

Negocjacje ugodowe nie muszą być trudne. Wystarczy, że rozmowy z ubezpieczycielem powierzysz Delikta Odszkodowania. Zadzwoń lub napisz, a zapewnimy Ci uzyskanie najlepszego rozwiązania w Twojej stronie.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące ugody z ubezpieczycielem

Oczywiście każdy przypadek jest inny. Klienci, którzy do nas trafiają, zadają zbliżone pytania dotyczące ugody z ubezpieczycielem. Postanowiliśmy zebrać najczęściej zadawane pytania o ugodę z ubezpieczycielem i zamieścić je w formie FAQ.

Czy od ugody z ubezpieczycielem płaci się podatek?

Wiele osób koncentruje się na tym, jak wygląda ugoda pozasądowa a podatek? Co z nim? Co do zasady kwoty otrzymane przez stronę umowy z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych są wolne od podatku. Czyli przykładowo od odszkodowań z OC lub zadośćuczynienia z OC sprawcy, nie musisz zapłacić podatku, czyli nie musisz rozliczać się z fiskusem. Oczywiście ustawodawca przewidział od tej zasady kilka wyjątków. Opodatkowane są natomiast świadczenia pieniężne otrzymane w ramach odszkodowań za szkody obejmujące składniki majątku firmy lub związane z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej. Ważna informacja - porozumienia zawierane z innym podmiotem niż ubezpieczyciel (np. miasto, pracodawca) nie są zwolnione z opodatkowania, chyba że zostały zawarte przed sądem lub mediacyjnie.

Czy ugoda z ubezpieczycielem zawarta telefonicznie jest ważna?

Tak, ugoda z ubezpieczycielem zawarta telefonicznie jest ważna, co oznacza, że pociąga za sobą skutki prawne, zatem przed podjęciem decyzji o ugodzie, warto tę kwestię dobrze przemyśleć. W pewnych przypadkach nie można skorzystać z prawa do odstąpienia od zawartej umowy, a co za tym idzie – może być przysłowiowa musztarda po obiedzie. Dlatego negocjacje ugodowe z ubezpieczycielem najlepiej powierzyć doświadczonej kancelarii odszkodowawczej. Firmy ubezpieczeniowe coraz częściej występują z propozycją zawarcia ugody poprzez ugody telefoniczne. Osoba poszkodowana, która nie wie, jakie są konsekwencje podpisania ugody często przyjmuje to, co firmy ubezpieczeniowe proponują. Tymczasem przez zawarcie ugody poszkodowany zrzeka się chociażby dodatkowych świadczeń, jak również z chwilą otrzymania odszkodowania zrzeka się możliwości podwyższenia odszkodowania.

Czy zawarcie ugody po wypadku samochodowym kończy sprawę?

Ugoda po wypadku samochodowym kończy sprawę, czyli spór z ubezpieczycielem, co oznacza, że poprzez zawarcie ugody poszkodowany zamyka sobie drogę do sądu. Na warunkach wskazanych w ugodzie pozasądowej ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty określonej sumy, a druga strona zrzeka się dalszych roszczeń. Droga sądowa musi wiązać się z jednoczesnym podważeniem porozumienia. Najpierw więc należy sprawdzić, czy zachodzą do tego warunki. Przykład: zawarłeś z ubezpieczycielem ugodę. Jednak pojawiły się nowe dowody i zamierzasz wystąpić z powództwem do sądu. Niestety, jest już na to za późno. Zatem powództwo będzie oddalone.

Czy od ugody z ubezpieczycielem przysługuje odwołanie?

Co do zasady stronom nie przysługuje odwołanie od ugody i możliwość wystąpienia z powództwem do sądu. Jeżeli otrzymałeś na podstawie ugody zaniżone kwoty, to możesz ją próbować podważyć, ale jedynie przy wystąpieniu ściśle określonych warunków. W niektórych przypadkach ugoda zawarta z ubezpieczycielem może zostać unieważniona.

Czy mogę podpisać ugodę w sprawie odszkodowania w imieniu dziecka?

Oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, ani rodzice, ani opiekun prawny małoletniego dziecka, nie mogą podpisać ważnej umowy z ubezpieczycielem w sprawie odszkodowania zrzekając się dalszych roszczeń. Prawo zawarcia ugody jest tutaj ograniczone. Do tego typu czynności, niezbędna jest zgoda sądu rodzinnego. A ugoda zawarta w imieniu małoletniego z obejściem prawa, jest czynnością nieważną w świetle postanowień art. 58 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.

Przed podpisaniem ugody należy się z nią dokładnie zapoznać. Skorzystaj z bezpłatnych konsultacji, które prowadzimy dla osób poszkodowanych. Ocenimy także zawartą już z firmą ubezpieczeniową ugodę, wyjaśnimy jakie znaczenie ma podpisanie ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym, przeprowadzimy analizę warunków ugody i sprawdzimy, czy można dochodzić wyższego odszkodowania. Zaproponujemy także przyjęcie lub odrzucenie propozycji ubezpieczyciela. Prowadzimy zarówno sprawy z polis własnych, jak i przed ubezpieczycielem sprawcy wypadku, a także na drodze postępowania sądowego. Pamiętaj – nie przyjmuj pierwszej propozycji ugody od ubezpieczyciela, skonsultuj się z doświadczoną kancelarią odszkodowawczą!

 

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę