Ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny – odszkodowanie

Jesteś poszkodowanym w zdarzeniu drogowym, ale sprawca jest nieznany? A może jesteś poszkodowanym, a sprawca zdarzenia drogowego nie posiada ważnego ubezpieczenia OC? Niezależnie od odpowiedzi, zapewne obawiasz się, że nie otrzymasz należnego Ci odszkodowania z polisy sprawcy. Bez obaw! Ratuje Cię UFG, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.  

Co warto zrobić po zdarzeniu drogowym?

Jeśli brałeś udział w zdarzeniu drogowym i jesteś osobą poszkodowaną, postaraj się zabezpieczyć odpowiednie oświadczenia i dokumenty jeszcze na miejscu zdarzenia. Co to oznacza? Przede wszystkim zawsze warto wezwać Policję. Następnie musisz:

 • spisać dokładną datę i miejsce zdarzenia drogowego,
 • spisać numery rejestracyjne i numery VIN pojazdów, a także marki i modele pojazdów, które brały udział w zdarzeniu drogowych,
 • spisać dane personalne wraz z adresami i numerami telefonu osób, które brały udział w zdarzeniu drogowym, a także świadków zdarzenia,
 • wezwać Policję i sporządzić oświadczenie dotyczące okoliczności zdarzenia,
 • sprawdzić ważność polisy OC sprawcy zdarzenia drogowego,
 • spisać numer polisy i nazwę ubezpieczyciela, który wystawił polisę.

Tymczasem sprawdzenie OC pojazdu sprawcy w dzisiejszych czasach nie jest problemem. Ponieważ dzięki  UFG, sprawdzenie OC jest możliwe praktycznie w każdym miejscu.

Co to jest UFG?

UFG to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Po pierwsze, do jego kompetencji należy przede wszystkim wypłata odszkodowań i świadczeń osobom poszkodowanym w wypadkach oraz kolizjach drogowych, których sprawcą jest posiadacz pojazdu, który nie posiada ważnego ubezpieczenia OC oraz w których sprawcą jest nieubezpieczony rolnik,. Po drugie, do jego kompetencji należy wypłata świadczeń i odszkodowań w wypadkach drogowych, których sprawca nie został ustalony. Ponadto, do kompetencji UFG należy również kontrola spełnienia obowiązku posiadania ubezpieczenia OC i karanie osób, których nie dopełnili tego obowiązku. Działania Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego mają zatem za zadanie uszczelnienie systemu obowiązkowych ubezpieczeń OC, a także ograniczenie liczby posiadaczy pojazdów, którzy nie stosują się do obowiązku posiadania ubezpieczenia OC. Serwis internetowy UFG umożliwia również sprawdzenie polisy po numerze.

Kiedy UFG wypłaca odszkodowanie?

UFG wypłaca odszkodowanie poszkodowanym w zdarzeniach drogowych wtedy, kiedy nie mogą odzyskać odszkodowania od sprawcy zdarzenia. W praktyce odszkodowanie od UFG wypłacane jest poszkodowanym w dwóch przypadkach:

 1. sprawca zdarzenia nie posiada ubezpieczenia OC,
 2. sprawca jest nieznany.

Co oznacza w pierwszym przypadku, że UFG wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu, ponieważ odszkodowanie z OC, gdy sprawca nie miał polisy, nie jest możliwe do wypłacenia z polisy przez jakiegokolwiek ubezpieczyciela, bo składki nie były regulowane. Natomiast w drugim przypadku, UFG wypłaca odszkodowanie poszkodowanemu, gdyż odszkodowanie z OC, gdy sprawca uciekł jest również niemożliwe do wypłacenia przez jakiegokolwiek ubezpieczyciela, ponieważ nie są znane dane sprawcy, które umożliwiłyby ustalenie numeru polisy. 

Kiedy UFG nie wypłaca odszkodowania?

Należy mieć na uwadze, że są sytuacje, kiedy UFG nie wypłaci odszkodowania. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie wypłaci odszkodowania za szkody wyrządzone w mieniu, jeśli można je zaspokoić na podstawie posiadanej polisy AC. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wyrównuje w takiej sytuacji wyłącznie szkodę w części niezaspokojonej przez AC, np. utracone zniżki i koszty doubezpieczenia auta do wartości sprzed wypadku. Fundusz gwarancyjny nie wypłaci również ubezpieczenia za szkody majątkowe wyrządzone przez nieustalonego sprawcę, jeśli podczas zdarzenia drogowego nie doszło jednocześnie do:

 • śmierci uczestnika zdarzenia,
 • lub rozstroju zdrowia, który trwał dłużej niż 14 dni.

Co zrobić, gdy sprawca wypadku ucieknie? Jeśli doszło do zdarzenia drogowego, w którym sprawca uciekł, musisz przede wszystkim należy wezwać Policję i zabezpieczyć miejsce zdarzenia drogowego. Następnie powinieneś skontaktować się z dowolnym zakładem ubezpieczeń, może to być również zakład, w którym posiadasz polisę. Ten musi przyjąć zgłoszenie i przeprowadzić postępowanie likwidacyjne. Następnie zakład ubezpieczeniowy przesyła komplet dokumentów do funduszu gwarancyjnego, który co do zasady ma 30 dni na wydanie decyzji.

Co z likwidacją szkody z polis upadłych zakładów ubezpieczeń?

UFG wypłaca odszkodowania za szkody z polis zakładów w upadłości, np. takich jak Gefion. Jeżeli ubezpieczyciel ogłasza upadłość, fundusz gwarancyjny przejmuje odpowiedzialność z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC zawartych w tym zakładzie. Co oznacza, że jeśli sprawca ma ważną polisę OC w zakładzie ubezpieczeń w upadłości, sprawa będzie rozpatrywana w ramach UFG.  

Jak uzyskać odszkodowanie z UFG?

Jeśli jesteś poszkodowanym w zdarzeniu drogowym i ubezpieczenie nie może być wypłacone z OC sprawcy, konieczne jest zgłoszenie szkody, czyli złożenie wniosku do UFG za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń, który oferuje ubezpieczenia OC, co w praktyce oznacza możliwość zgłoszenia szkody do każdego ubezpieczyciela. Warto pamiętać, że ubezpieczyciel nie może odmówić przyjęcia szkody. Zgodnie z art. 108 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U.2021.0.854 t.j.), ubezpieczyciel przesyła kompletne akta do Funduszu celem wypłaty odszkodowania. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma 30 dni na wydanie decyzji, licząc od daty otrzymania akt od ubezpieczyciela. Bezsporna część ubezpieczenia powinna być wypłacona w tym samym czasie. 

Warto wiedzieć, ile odszkodowania z UFG można dostać. Jeśli sprawca zdarzenia nie posiada ważnego ubezpieczenia OC, fundusz gwarancyjny wypłaca 100% odszkodowania. Natomiast, jeśli nie da się ustalić danych sprawcy zdarzenia drogowego, a w zdarzeniu ktoś zginął lub doszło do rozstroju zdrowia uczestnika trwającym powyżej 14 dni, fundusz gwarancyjny wypłaci 100% świadczeń za szkodę osobową. W przypadku szkody majątkowej, UFG wypłaci świadczenie pomniejszone o 300 euro.

Co jeśli UFG nie chce wypłacić odszkodowania? 

Jeśli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie chce wypłacić odszkodowania i wydał decyzję odmowną, możesz wnieść reklamację na decyzję UFG. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. 2015 poz. 1348), reklamacje na decyzje UFG możesz zgłosić w formie pisemnej lub ustnej, niemniej jednak reklamacje drogą telefoniczną można składać wyłącznie pod numerem 22 539 61 00. Co do zasady Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny ma 30 dni na udzielenie Ci odpowiedzi na reklamację, w okolicznościach wymienionych we wspomnianej ustawie, odpowiedź może być wydana do 60 dni od otrzymania reklamacji. Odpowiedź funduszu gwarancyjnego może być udzielona zarówno w postaci papierowej, jak i za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Co ważne, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nie przyjmuje reklamacji w formie elektronicznej. Do złożenia reklamacji warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy użyją odpowiednich argumentów w celu podwyższenia odszkodowania. 

W przypadku, gdy UFG odrzuci reklamację pozostaje droga sądowa, która jest skutecznym sposobem dochodzenia swoich praw. Z doświadczenia wiemy, że odszkodowanie przyznane przez sąd potrafi być nawet kilkukrotnie wyższe niż odszkodowanie wypłacone przez UFG. 

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę