Odszkodowanie za szkodę w budynkach rolnych

W obliczu coraz częściej występujących gwałtownych zjawisk atmosferycznych, takich jak huragany czy ulewne deszcze, coraz więcej rolników zgłasza się po odszkodowania za szkodę w budynkach rolnych. Ubezpieczenie budynków rolnych od ognia oraz innych zdarzeń losowych (podobnie jak ubezpieczenie OC dla pojazdów mechanicznych oraz rolników) jest obowiązkowe i powinno zostać zawarte z dniem przejęcia gospodarstwa rolnego. Chroni ono przed następstwami, które trudno przewidzieć i które jednocześnie wyrządzają poważne, a tym samym dość kosztowne szkody niewynikające z winy człowieka.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Od typu uszkodzeń oraz rodzaju kataklizmu, jaki nawiedził gospodarstwo rolne, zależy wysokość rekompensaty, która umożliwi przeprowadzenie niezbędnych napraw oraz wprowadzenia zabezpieczeń chroniących przed podobnymi następstwami w przyszłości.

Odszkodowanie tego typu przysługuje każdemu rolnikowi, który zawarł umowę z ubezpieczycielem.

Przed wystąpieniem o odszkodowanie warto skorzystać ze wsparcia rzeczoznawcy, który obliczy rzeczywistą wysokość szkody – ubezpieczyciel nierzadko znacznie zaniża wartość napraw bądź bezposdstawnie zaniży zużycie techniczne obiektu.

Sytuacje, w których przysługuje rekompensata

Do elementów objętych ubezpieczeniem należą m.in. fundamenty oraz stropy budynku, ściany zewnętrzne i wewnętrzne, instalacje, izolacje oraz tynku, a także elementy dodatkowe, takie jak schody czy części wykończeniowe obiektu. Odszkodowanie za szkodę w budynkach rolnych przysługuje w określonych sytuacjach i jest ściśle określone przez ustawodawcę.

vRekompensatą objęte są obiekty zniszczone w wyniku działania ognia, huraganu (o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s), powodzi, podtopień, a także deszczu, gradu oraz opadów śniegu będących obciążeniem dla budynku. To także sytuacje, w których do szkody doszło z powodu uderzenia pioruna, zejścia lawiny, tąpnięcia czy obsunięcia się ziemi. Do zdarzeń tego rodzaju zalicza się także upadek statku powietrznego – obiekt rolny zostaje uszkodzony w wyniku katastrofy lotniczej bądź przymusowego lądowania samolotu.

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę