ODSZKODOWANIE ZA URAZ GŁOWY

man face covered with white tape

Do urazów ciała dochodzi zarówno podczas wypadków komunikacyjnych, uprawiania sportów, w tym przede wszystkim kontaktowych, jak i przez naszą nieuwagę lub niedbalstwo lub agresję innych osób. Według statystyk, obrażenia głowy są w czołówce przyczyn zgonów, w tym stanowią 2/3 zgonów pourazowych. Oczywiście, podobnie, jak przy innych uszkodzeniach, co do zasady poszkodowanemu przysługuje odszkodowanie za następstwa urazu głowy. Poniżej wyjaśniamy najważniejsze kwestie dotyczące wypłaty i dochodzenia odszkodowania za urazy tej części ciała.

Skąd można uzyskać odszkodowanie za uraz głowy?

Środki finansowe w ramach odszkodowania w przypadku urazu głowy przysługują zarówno poszkodowanemu, który doznał poważnych uszkodzeń, jak i temu, u którego zdiagnozowano powierzchowny uraz powłok głowy. Odszkodowanie oczywiście uzależnione jest od okoliczności, w których doszło do urazu. Podstawowe pytanie poszkodowanego powinno brzmieć, skąd przysługuje odszkodowanie za obrażenia głowy. W zależności okoliczności, w których doszło do urazu głowy, odszkodowanie może przysługiwać poszkodowanemu z:  własnej polisy NNW,polisy OC,ZUS.Oczywiście może się zdarzyć sytuacja, kiedy pomimo wystąpienia urazów ciała, poszkodowanemu nie będzie przysługiwać jakiekolwiek odszkodowanie z powodu braku rozstroju zdrowia lub odszkodowanie będzie przysługiwało z kilku źródeł. Warto przemyśleć ten temat, zanim będzie za późno.

Zastanawiasz się, skąd możesz dostać należne odszkodowanie za uraz głowy? Specjaliści z Delikta Odszkodowania przeanalizują Twoją sprawę i pomogą Ci uzyskać wysokie odszkodowanie z możliwych źródeł.

Ubezpieczenie NNW a odszkodowanie za uraz głowy

Podstawowym źródłem wypłaty odszkodowania za obrażenia głowy jest posiadana przez poszkodowanego polisa NNW, czyli własne ubezpieczenie na życie. Odszkodowanie za obrażenia głowy wypłacane jest zgodnie z treścią zawartej z ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia, a jego wysokość uzależniona jest od stopnia uszczerbku na zdrowiu i sumy ubezpieczenia. Warto pamiętać, że ubezpieczyciele wyłączają swoją odpowiedzialność za urazy, do których doszło we wskazanych w polisie okolicznościach. Przykładowo, jeśli wystąpił u Ciebie uraz głowy, odszkodowania PZU nie wypłaci Ci przede wszystkim wtedy, kiedy do urazu doszło w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa oraz w wyniku wypadku komunikacyjnego, gdy jako ubezpieczony prowadziłeś pojazd nie mając do tego uprawnień́ lub doprowadziłeś do wypadku będąc w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Niemniej nie zawsze jednak odmowa wypłaty odszkodowania za uraz głowy jest prawidłowa. Od niesłusznych decyzji warto się odwołać, a nawet wystąpić na drogę postępowania sądowego.

Odszkodowanie za uraz głowy z polisy OC

Odszkodowanie za uraz głowy z polisy OC może przysługiwać osobie poszkodowanej z polisy OC sprawcy wypadku, w tym wypadku komunikacyjnego, właściciela obiektu sportowego i basenu, a nawet zarządcy drogi.

Przy czym wysokość odszkodowania z tytułu urazu głowy z polisy OC sprawcy uzależniona jest przede wszystkim od poniesionej szkody, stopnia uszczerbku, wydatków poniesionych na leczenie i rehabilitację, stanu zdrowia poszkodowanego, a także utraconych dochodów. Lekki uraz głowy, którego konsekwencją są zawroty głowy pozwala na wypłatę zadośćuczynienia za doznane krzywdy w granicach kilku tysięcy złotych. W przypadku ciężkich urazów głowy z naruszeniem czynności mózgu kwoty przyznawane tytułem zadośćuczynienia są znacznie większe. Tego typu uszkodzenia ciała powodują konieczność wypłaty świadczenia nawet w granicach kilkuset tysięcy złotych. Zgodnie z zasadą pełnego odszkodowania ubezpieczyciel zwraca także wszelkie poniesione koszty i zwraca utracone dochody.

Uległeś wypadkowi i doznałeś urazu głowy? Zadzwoń lub napisz ! Z Delikta Odszkodowania uda Ci się wywalczyć wysokie odszkodowanie.

Uraz głowy – odszkodowanie ZUS

Odszkodowanie w przypadku obrażeń głowy wypłaca w pewnych okolicznościach Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odszkodowanie związane z obrażeniami ciała z ZUS otrzymasz w formie jednorazowego odszkodowania. Jednak środki pieniężne Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca poszkodowanemu tylko wtedy, kiedy z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał on stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wobec czego jest niezdolny do pracy. Poza tym poszkodowany musi być objęty ubezpieczeniem wypadkowym. Zatem ZUS wypłaci Cię odszkodowanie w przypadku urazu przy pracy.

Odszkodowanie za wstrząśnienie mózgu

Poszkodowanemu, który doznał urazu głowy, przysługuje również odszkodowanie za wstrząśnienie mózgu. Dotyczy to również nieletnich. Jeśli wystąpiło wstrząśnienie mózgu u dziecka, odszkodowanie wypłaca w zależności od okoliczności ubezpieczyciel z polisy NNW lub OC sprawcy. Oczywiście odszkodowanie uzależnione jest od okoliczności, w których doszło do urazu. Jeśli do urazu doszło z winy innej osoby, oprócz odszkodowania przysługuje poszkodowanemu zadośćuczynienie. Odszkodowanie z OC za wstrząs mózgu uzależnione jest od poniesionej szkody, wystąpienia innych urazów, wydanych środków pieniężnych na leczenie, rehabilitację i środki opatrunkowe lub farmaceutyczne i doznanego cierpienia. Warto jednak wiedzieć orientacyjnie, ile można dostać odszkodowania za wstrząs mózgu i na jakie odszkodowanie za wstrząśnienie mózgu można liczyć – za wstrząśnienie mózgu otrzymać odszkodowanie w wysokości nawet kilkunastu tysięcy złotych. W przypadku zaś poważnych konsekwencji wstrząśnienia mózgu odszkodowanie może być nawet kilkukrotnie większe.

Najczęściej zadawane pytania – uraz głowy i wstrząśnienie mózgu

Problematyka ubezpieczeń i uzyskiwania świadczenia pieniężnego w odpowiedniej wysokości jest skomplikowana. Nawet treść OWU zakładów ubezpieczeń jest zredagowana w taki sposób, że poszkodowani mają problem z ich zrozumieniem. Nic w tym dziwnego – ubezpieczyciele niechętnie wypłacają odszkodowania, a skomplikowany język, postanowienia odsyłające do innych regulaminów itd., sprawiają, że potrzeba dużego doświadczenia w branży ubezpieczeń, aby zorientować się, o co w tym chodzi. Poszkodowani, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać i którym mogliśmy udzielić pomocy w odzyskiwaniu odszkodowania za złamania, zadawali często pytania o to, ile przysługuje odszkodowania za obrażenia głowy oraz czy odszkodowanie to obejmuje również powikłania i konsekwencje wstrząśnienia mózgu. Dlatego zdecydowaliśmy odpowiedzieć w tym miejscu na pojawiające się najczęściej pytania.

Ile przysługuje odszkodowania za uraz głowy?

To, ile odszkodowania za uraz głowy otrzyma poszkodowany, zależy przede wszystkim od doznanego uszczerbku na zdrowiu, okoliczności w jakich doszło do urazu i tego, skąd otrzyma odszkodowanie. Odszkodowanie z ZUS otrzymasz w oparciu o tabele uszczerbku na zdrowiu, w przypadku odszkodowania z polisy NNW – wysokość odszkodowania będzie uzależniona od umowy ubezpieczenia i warunków OWU. Z kolei odszkodowanie z polisy OC sprawcy będzie odpowiadać rozmiarowi szkody doznanej wskutek urazu głowy, okolicznościom powstania urazu oraz poniesionym kosztom i utraconemu dochodowi. Inaczej zostanie ustalone odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę dla osoby poszkodowanej, która doznała wstrząśnienia mózgu i odczuwała bóle głowy po lekkim urazie, a inaczej w przypadku najpoważniejszych urazów głowy.

Czy odszkodowanie za uraz głowy i wstrząs mózgu obejmuje również powikłania?

Świadczenie odszkodowawcze z tytułu obrażeń głowy obejmuje również ewentualne powikłania. Natomiast wysokość świadczenia z zakładu ubezpieczeń obejmuje w szczególności odszkodowanie za stłuczenie głowy, jak i odszkodowanie za wstrząśnienie mózgu, a także uszkodzenie wzroku, słuchu, blizny, czy jakiekolwiek problemy neurologiczne. Przy czym nie można jednoznacznie określić bez analizy konkretnego urazu głowy, ile odszkodowania za wstrząs mózgu, czy ile odszkodowania za uraz głowy należy się poszkodowanemu, ponieważ każdy przypadek jest inny. Dlatego nie sugeruj się wyłącznie tym, ile inne osoby dostały odszkodowania za następstwa urazu głowy. Natomiast warto skonsultować się ze specjalistami z Delikta Odszkodowania, którzy po analizie sprawy, będą mogli wskazać odpowiednią wysokość odszkodowania, o którą można wnioskować.

Kiedy przedawnienie odszkodowania za następstwa urazu głowy?

Zgodnie z kodeksem cywilnym, roszczenie o odszkodowanie ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (art. 442 1 §1 kodeksu cywilnego). Wyjątek stanowią urazy będące skutkiem przestępstwa, wówczas przedawnienie roszczeń upływa po dwudziestu latach od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia (art. 442 1 §2 kodeksu cywilnego). Co oznacza, że jeśli doszło u Ciebie do obrażeń ciała podczas uprawiania sportu, możesz domagać się odszkodowania w ciągu trzech lat, najlepiej jednak działać szybko.

Uzyskaj takie odszkodowanie, które w pełni wynagrodzi szkody powstałe w konsekwencji wypadków. Skonsultuj się ze specjalistami w sprawie odszkodowań. Uzyskaj poradę całkowicie bezpłatnie – napisz lub zadzwoń już teraz!

 

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę