Odszkodowanie za pożar nieruchomości

Odszkodowanie za straty w pożaru

Jakie działania powinni podjąć właściciele mieszkań i domów, aby uzyskać uczciwe pieniądze za pożar mieszkania lub domu? Jakie sztuczki stosuje każda firma ubezpieczeniowa, aby wypłacić zbyt niskie odszkodowanie? Jak skutecznie wywalczyć zwiększenie wypłaconej kwoty odszkodowania? Co zrobić, gdy firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty odszkodowania?

Skontaktuj się już teraz ze naszymi specjalistami i uzyskaj darmową poradę. 

Jak można się zabezpieczyć na wypadek pożaru budynku?

Oprócz regularnego dokonywania kontroli instalacji i systemów bezpieczeństwa w domu lub mieszkaniu warto też wykupić pełne ubezpieczenie nieruchomości na wypadek pożaru. Warto spojrzeć w swoją polisę ubezpieczeniową i sprawdzić zakres ochrony. Czasem towarzystwa ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty słusznie, gdyż po prostu zakres ubezpieczenia był zbyt wąski. Należy też zadbać o to, aby takie świadczenie, które dotyczy pożarów budynków pokrywało koszty zniszczeń:.

 • murów
 • stałych elementów
 • wyposażenia domu (np. sprzętów RTV i AGD oraz mebli) .
 • skutków akcji gaśniczej
 • sprzątania po pożarze.

Bardzo często wymogiem banków kredytujących zakup nieruchomości jest dokonanie cesji ubezpieczenia. Sprawą niezwykle ważną jest zadbanie o to, aby poza zakresem podstawowym chroniącym bank zadbać o to, aby zadbać o ochronę naszych interesów. Ubezpieczenie domu od pożaru czy innych zdarzeń losowych powinno obejmować więc także ubezpieczenie ruchomości poprzez wskazanie realnej sumy ubezpieczenia, to jest łącznej wartości wszystkich posiadanych sprzętów i przedmiotów. W innym przypadku świadczenie będzie zaniżone z naszej winy, gdyż nie potrafiliśmy wskazać, co ubezpieczamy. W przypadku dokonanej cesji warunkiem skutecznego dochodzenia praw przez właścicieli nieruchomości jest cesja zwrotna dokonana przez bank.

Sumy odszkodowań ze względu na rozmiar strat.

Szkoda całkowita.

W przypadku szkód, których naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna (przekracza wartość domu), ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty sumy odpowiadającej wartości domu lub mieszkania sprzed pożaru. Kwota ta może być jednak pomniejszona o równowartość ocalałych części wyposażenia.

Szkoda częściowa .

W każdej innej sytuacji mamy do czynienia ze szkodą częściową. Towarzystwo Ubezpieczeniowe w takim przypadku wypłaci poszkodowanemu sumę, która zgodnie z kosztorysem pozwoli na odbudowanie domu lub jakiejś jego części. Wycena szkody po pożarze dokonywana jest przez zakład ubezpieczeń. W każdej chwili przy zbyt niskiej kwocie możemy ją zakwestionować składając reklamację. Najlepiej w tym celu skorzystać z wykonania niezależnego kosztorysu naprawy, w którym stawki robocizny i ceny materiałów będą odpowiadać stawkom rynkowym.

Przykład: Pan Piotr jest właścicielem nieruchomości, w której straty powstałe w wyniku pożaru oszacowano na 100 tysięcy złotych. Dom jest wart 300 tysięcy złotych. W związku z tym poszkodowany może spodziewać się po szkodzie typu pożar wypłaty z umowy ubezpieczenia rekompensaty odpowiadającej rynkowym kosztom odbudowy domu. 

Czy za odbudowę domu lub remont mieszkania należy wziąć fakturę?

Warunki ubezpieczeń nie stawiają takiego wymogu. Dopuszczalna jest wypłata z polisy mieszkaniowej świadczenia na podstawie kosztorysu odbudowy wykonanej systemem gospodarczym. Opłacalne to jest w przypadkach samodzielnie dokonywanego remontu. W przypadku, gdy odbudowę zlecamy profesjonalnej firmie sama faktura nie wystarczy do uzyskania pełnego zwrotu kosztów remontu. Konieczne jest załączenie do niej kosztorysu wykonanego zgodnie z zasadami kosztorysowania robót budowlanych. Kosztorys powinna wykonać firma remontująca lub można zlecić jego wykonanie kancelarii odszkodowawczej, która prowadzi sprawę.

Za darmo sprawdź, czy wycena ubezpieczyciela nie została zaniżona.

Problemy z uzyskaniem odszkodowania za pożar domu lub mieszkania.

Wina ubezpieczonego.

Jeśli do pożaru dojdzie na skutek zaniedbania, celowego działania lub rażącej winy osoby ubezpieczonej, to nie przysługuje jej w takim przypadku świadczenie. Takie zapisy znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. W każdej takiej sytuacji należy sprawdzić, czy stan będący przyczyną odmowy wypłaty odszkodowania jest prawdziwy i czy decyzja jest zasadna, czy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty. Często ubezpieczyciele interpretują warunki umów w sposób niekorzystny dla poszkodowanego. A decyzja o odmowie wypłaty odszkodowania jest podejmowana niesłusznie i utrudnia odbudowę zniszczonego domu, który po pożarze został zniszczony. Taki przypadek następuje np. przy pożarach wywołanych działaniem instalacji elektrycznej. Ubezpieczyciel potrafi odmówić wypłaty świadczeń z powodu braku aktualnych przeglądów. Tymczasem często przyczyna pożaru domu nie ma żadnego związku z brakiem aktualnych przeglądów.

W naszej działalności wielokrotnie zajmowaliśmy się przypadkami całkowitej odmowy wypłaty odszkodowania. W dużej części przypadków złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela po pożarze powodowało zmianę niekorzystnej decyzji i wypłatę należności. Podważaliśmy argumenty ubezpieczyciela w sytuacjach dotyczących m.in. braku przeglądu i zabezpieczenia materiałów łatwopalnych. W każdym przypadku należy ocenić, czy brak przeglądu miał wpływ na powstanie pożaru. Jeżeli zaniedbanie nie przyczyniło się do szkody, to odmowa wypłaty odszkodowania jest niesłuszna.

Zaniżone odszkodowanie za pożar nieruchomości.

Rekompensata strat powstałych w wyniku pożaru podobnie jak w przypadku zalania często bywa zaniżona. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie niższe od kosztów remontu – to często słyszymy od poszkodowanych, którzy chcą naprawienia start spowodowanych pożarem. Chcąc doprowadzić do podwyższenia wartości uzyskanego odszkodowania i uzyskać od ubezpieczyciela uczciwą sumę, warto skonsultować szczegóły takiego nieszczęśliwego zdarzenia ze specjalistami ds. odszkodowań.

W jaki sposób następuje zaniżenie odszkodowania?

Jeśli wykonywałeś prace remontowo-budowlane to dobrze wiesz, z jak dużym wydatkiem się to wiąże. Niestety stawki umieszczone w kosztorysach zakładu ubezpieczeń nie będą w stanie pokryć kosztów profesjonalnej odbudowy oraz zatrudnienia fachowców. Nawet jeśli sam zajmiesz się pracami budowlanymi, to Twoja praca musi być dobrze wyceniona. Przecież w tym czasie mogłeś wykonać dużo innych rzeczy.

Ubezpieczyciele zaniżają też koszty materiałów budowlanych, ujmują w kosztorysach materiały słabej jakości. Zdarzają się też przypadki, gdzie ubezpieczyciel nie nalicza podatku VAT od usług budowlanych. A przecież ten podatek będziesz musiał zapłacić!

Dlatego najlepiej każdy kosztorys powinno się skonsultować ze specjalistą. Nie warto się nawet nad tym zastanawiać, jeśli uważasz, że otrzymałeś za niskie odszkodowanie. A jeśli uzyskana kwota Cię zadowala, to pomyśl, czy nie warto ubiegać się o większe. Za te pieniądze można kupić dodatkowe wyposażenie, które zastąpi to zniszczone w czasie pożaru. Właściciele nieruchomości dążą przecież tylko do tego, aby uzyskać pełną rekompensatę za pożar własnego domu lub mieszkania.

Za darmo sprawdź, czy Twoje odszkodowanie za pożar domu nie zostało zaniżone. Sprawdź, o jaką kwotę dodatkowo możesz wystąpić. 

Co obejmuje odszkodowanie za pożar budynku?

Poza wypłatą świadczenia z tytułu szkody częściowej lub całkowitej, która ma zrekompensować zniszczenia poszkodowani mogą domagać się zwrotu kosztów poszukiwania przyczyn pożaru oraz sprzątania. Na przykład w ubezpieczeniu PZU DOM koszty te podlegające refundacji obejmują koszty usunięcia zanieczyszczeń, koszty wywozu elementów niezdatnych do użytku (odpadów) wraz z kosztami ich składowania lub utylizacji, koszty rozbiórki i demontażu elementów niezdatnych do użytku.

Ubezpieczeniem można objąć także oprócz stałych elementów ruchomości znajdujące się w domu lub mieszkaniu. Ubezpieczyciel w razie pożaru wypłaci wówczas świadczenie odpowiadające wartości rzeczy lub kosztom jej naprawy.

Ubezpieczeniem budynku poza domem i mieszkaniem można objąć także inne budynki. Można wówczas otrzymać odszkodowanie po pożarze garażu, domku letniskowego lub budynku gospodarczego.

Czy za pożar można uzyskać odszkodowanie z polisy OC sprawcy?

Są takie przypadki, gdy pożar budynku spowodowała inna osoba. Może to mieć miejsce w przypadku prac remontowych, które doprowadziły do pożaru. Pożar może też przenieść się na nieruchomości sąsiednie. Wreszcie pożar może być skutkiem samozapłonu samochodu, za który odpowiada ubezpieczyciel pojazdu.

W takich przypadkach świadczenie odszkodowawcze za spalony dom lub mieszkanie będzie wypłacone przez sprawcę lub jego ubezpieczyciela. Jet to rozwiązanie korzystniejsze niż w przypadku własnej polisy mieszkaniowej, gdyż w ubezpieczeniu OC nie mają zastosowania ograniczenia odpowiedzialności. Poszkodowany powinien otrzymać pełną rekompensatę wyrządzonej szkody. Dochodzenie roszczeń w tym przypadku jest bardziej skomplikowane niż w przypadku polisy mieszkaniowej i wskazane jest skorzystanie z pomocy prawnej.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie.

Chcesz uzyskać wyższe odszkodowanie za szkodę powstałą w wyniku pożaru? Skorzystaj z pomocy prawnej, aby uzyskana kwota zrekompensowała straty spowodowane pożarem. Spróbuj otrzymać odszkodowanie takie, jakie się Tobie należy. Wystarczy jeden kontakt, aby specjaliści przeanalizowali Twoją sprawę.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie.

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę