Odszkodowanie za pożar nieruchomości

Odszkodowanie za straty w pożaru

Szkody spowodowane przez ogień są nie tylko niezwykle kosztowne, ale też trudne do usunięcia. Czasami zdarza się, że ludzie nie są w stanie pokonać tego żywiołu. Pożar niekiedy pozbawia ich dorobku całego życia, a przyznana przez ubezpieczyciela kwota wystarcza im jedynie na pokrycie niewielkiej ilości strat. Jakie działania powinni podjąć właściciele, aby uzyskać uczciwe odszkodowanie za pożar mieszkania lub domu, które pokryje również ewentualną odbudowę nieruchomości?

Jak można się zabezpieczyć na wypadek pożaru nieruchomości?

Oprócz regularnego dokonywania kontroli instalacji i systemów bezpieczeństwa w domu lub mieszkaniu warto też wykupić pełne ubezpieczenie nieruchomości na wypadek pożaru. Należy też zadbać o to, aby takie świadczenie pokrywało koszty zniszczeń:

 • murów 
 • elementów stałych 
 • wyposażenia domu (np. sprzętów RTV i AGD oraz mebli) 
 • skutków akcji gaśniczej
 • sprzątania po pożarze

Bardzo często wymogiem banków kredytujących zakup nieruchomości jest dokonanie cesji ubezpieczenia. Sprawą niezwykle ważną jest zadbanie o to, aby poza zakresem podstawowym chroniącym bank zadbać o to, aby zadbać o ochronę naszych interesów. Ubezpieczenie domu od pożaru powinno obejmować więc także ubezpieczenie ruchomości poprzez wskazanie realnej sumy ubezpieczenia, to jest łącznej wartości wszystkich posiadanych sprzętów i przedmiotów. W innym przypadku odszkodowanie będzie zaniżone z naszej winy, gdyż nie potrafiliśmy wskazać, co ubezpieczamy.

Wskazówki

Przed zakupem ubezpieczenia od ognia i zdarzeń losowych należy szczególną uwagę zwrócić na to:

 • W jaki sposób w umowie zostało zdefiniowane zjawisko pożaru? 
 • W jakim przypadku nie przysługuje poszkodowanemu żadne odszkodowanie? 
 • Jaka jest minimalna oraz maksymalna kwota rekompensaty jaką można uzyskać?  

Sumy odszkodowań ze względu na rozmiar strat

Szkoda całkowita

W przypadku szkód, których naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna (przekracza wartość domu), ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty sumy odpowiadającej wartości domu lub mieszkania sprzed pożaru. Kwota ta może być jednak pomniejszona o równowartość ocalałych części wyposażenia.

Szkoda częściowa 

W każdej innej sytuacji mamy do czynienia ze szkodą częściową. Towarzystwo Ubezpieczeniowe w takim przypadku wypłaci poszkodowanemu sumę, która zgodnie z kosztorysem pozwoli na odbudowanie domu lub jakiejś jego części. Wycena szkody po pożarze dokonywana jest przez zakład ubezpieczeń. W każdej chwili możemy ją zakwestionować. Najlepiej w tym celu skorzystać z wykonania niezależnego kosztorysu naprawy, w którym stawki robocizny i ceny materiałów będą odpowiadać stawkom rynkowym.

Przykład: Pan Piotr jest właścicielem nieruchomości, w której straty powstałe w wyniku pożaru oszacowano na 100 tysięcy złotych. Dom jest wart 300 tysięcy złotych. W związku z tym poszkodowany może spodziewać się wypłaty rekompensaty odpowiadającej rynkowym kosztom odbudowy domu. 

Czy za odbudowę domu lub remont mieszkania należy wziąć fakturę? Warunki ubezpieczeń nie stawiają takiego wymogu. Dopuszczalna jest wypłata odszkodowania na podstawie kosztorysu odbudowy wykonanej systemem gospodarczym. Opłacalne to jest w przypadkach samodzielnie dokonywanego remontu. W przypadku, gdy odbudowę zlecamy profesjonalnej firmie sama faktura nie wystarczy do uzyskania pełnego odszkodowania. Konieczne jest załączenie do niej kosztorysu wykonanego zgodnie z zasadami kosztorysowania robót budowlanych. Kosztorys powinna wykonać frima remontująca lub można zlecić jego wykonanie kancelarii odszkodowawczej, kttóra prowadzi sprawę.

Za darmo sprawdź, czy wycena ubezpieczyciela nie została zaniżona

Problemy z uzyskaniem odszkodowania za pożar domu lub mieszkania

Wina ubezpieczonego

Jeśli do pożaru dojdzie na skutek zaniedbania, celowego działania lub rażącej winy osoby ubezpieczonej, to nie przysługuje jej w takim przypadku odszkodowanie. W każdej takiej sytuacji należy sprawdzić, czy decyzja o odmowie wypłaty odszkodowania jest zasadna. Często zakłady ubezpieczeń interpretują warunki umów w sposób niekorzystny dla poszkodowanego. A decyzja o odmowie wypłaty odszkodowania jest podejmowana niesłusznie i utrudnia odbudowę zniszczonego domu.

W naszej działalności wielokrotnie zajmowaliśmy się przypadkami odmowy wypłaty odszkodowania za pożar domu. W dużej części przypadków złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela po pożarze powodowało zmiane niekorzystnej decyzji i wypłatę odszkodowania. Podważaliśmy argumenty ubezpieczyciela w sytuacjach dotyczących m.in. braku przeglądu i zabezpieczenia materiałów łatwopalnych. W każdym przypadku należy ocenić, czy brak przeglądu miał wpływ na powstanie pożaru. Jeżeli zaniedbanie nie przyczyniło się do szkody, to odmowa wypłaty odszkodowania jest niesłuszna.

Zaniżone odszkodowanie za pożar nieruchomości

Rekompensata strat powstałych w wyniku pożaru podobnie jak w przypadku zalania często bywa zaniżona. Chcąc uzyskać od ubezpieczyciela uczciwą sumę, warto skonsultować szczegóły takiego nieszczęśliwego zdarzenia ze specjalistami ds. odszkodowań

W jaki sposób następuje zaniżenie odszkodowania?

Jeśli wykonywałeś prace remontowo-budowlane to dobrze wiesz, z jak dużym wydatkiem się to wiąże. Niestety stawki umieszczone w kosztorysach zakładu ubezpieczeń nie będą w stanie pokryć kosztów profesjonalnej odbudowy oraz zatrudnienia fachowców. Nawet jeśli sam zajmiesz się pracami budowlanymi, to Twoja praca musi być dobrze wyceniona. Przecież w tym czasie mogłeś wykonać dużo innych rzeczy.

Ubezpieczyciele zaniżają też koszty materiałów budowlanych, ujmują w kosztorysach materiały słabej jakości. Zdarzają się też przypadki, gdzie zakład ubezpieczeń nie nalicza podatku VAT od usług budowlanych. A przecież ten podatek będziesz musiał zapłacić!

Dlatego najlepiej każdy kosztorys powinno się skonsultować ze specjalistą. Nie warto się nawet nad tym zastanawiać, jeśli uważasz, że otrzymałeś za niskie odszkodowanie. A jeśli odszkodowanie Cię zadowala, to pomyśl, czy nie warto ubiegać się o większe. Za te pieniądze można kupić dodatkowe wyposażenie, które zastąpi to zniszczone w czasie pożaru. 

Za darmo sprawdź, czy Twoje odszkodowanie za pożar domu nie zostało zaniżone. Sprawdź, o jaką kwotę dodatkowo możesz wystąpić. 

Co obejmuje odszkodowanie za pożar budynku?

Poza wypłatą odszkodowania z tytułu szkody częściowej lub całkowitej, która ma zrekompensować zniszczenia poszkodowani mogą domagać się zwrotu kosztów poszukiwania przyczyn pożaru oraz sprzątania. Na przykład w ubezpieczeniu PZU DOM koszty te podlegające refundacji obejmują koszty usunięcia zanieczyszczeń, koszty wywozu elementów niezdatnych do użytku (odpadów) wraz z kosztami ich składowania lub utylizacji, koszty rozbiórki i demontażu elementów niezdatnych do użytku.

Ubezpieczeniem można objąć także ruchomości znajdujące się w domu lub mieszkaniu. Ubezpieczyciel w razie pożaru wypłaci wówczas odszkodowanie odpowiadające wartości rzeczy lub kosztom jej naprawy. 

Ubezpieczeniem budynku poza domem i mieszkaniem można objąć także inne budynki. Można wówczas uzyskać odszkodowanie po pożarze garażu, domku letniskowego lub budynku gospodarczego.

Czy za pożar można uzyskać odszkodowanie z polisy OC sprawcy?

Są takie przypadki, gdy pożar budynku spowodowała inna osoba. Może to mieć miejsce w przypadku prac remontowych, które doprowadziły do pożaru. Pożar może też przenieść się na nieruchomości sąsiednie. Wreszcie pożar może być skutkiem samozapłonu samochodu, za który odpowiada ubezpieczyciel pojazdu.

W takich przypadkach odszkodowanie za spalony dom lub mieszkanie będzie wypłacone przez sprawcę lub jego ubezpieczyciela. Jet to rozwiązanie korzystniejsze, gdyż w ubezpieczeniu OC nie mają zastosowania ograniczenia odpowiedzialności. Poszkodowany powinien otrzymać pełną rekompensatę wyrządzonej szkody. 

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

 

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę