Zaniżanie kosztorysu naprawy – sposób ubezpieczyciela na wypłacenie mniejszego odszkodowania

Obowiązkowe ubezpieczenie OC ma być ratunkiem dla poszkodowanego, który poniósł szkodę w wyniku pewnego zdarzenia. Posiadając ważną polisę OC, poszkodowany może pokryć szkodę z odszkodowania. Ubezpieczyciele w tym przypadku nie migają się od pokrycia kosztów naprawy lub wymiany, ale przyjęli inną praktykę, która równie mocno odbija się na kieszeni poszkodowanych. Na czym polega nieuczciwa praktyka ubezpieczycieli? Na zaniżaniu kosztorysu naprawy!

Odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy

Udział w wypadku komunikacyjnym to zawsze olbrzymi stres –zwłaszcza wtedy, kiedy zdarzenie nie jest z naszej winy. Odszkodowanie przysługuje każdej osobie pokrzywdzonej w zdarzeniu w formie rekompensaty finansowej za poniesione szkody – w tym również uszkodzenie pojazdu. W przypadku, w którym konieczna okazuje się naprawa samochodu bądź wymiana części, z pomocą przychodzi ubezpieczenie OC. Jest ono gwarancją wypłaty pełnego odszkodowania za poniesione szkody – tak wynika przynajmniej z przepisów prawa.

Za małe odszkodowanie z OC sprawcy

Niestety czasem ubezpieczyciel nie wypłaca wszystkich środków poniesionych na naprawę uszkodzeń. Ubezpieczyciele starają się, aby kwota była, jak najniższa. Czasem dochodzi do całkowitej odmowy wypłaty ze strony ubezpieczyciela. Decyzja o kwocie odszkodowania niejednokrotnie zaskakuje poszkodowanych z powodu znacznego zaniżenia kosztów naprawy. Jest to jeden ze sposobów ubezpieczycieli na wypłacenie niskiego odszkodowania. Bazują na niewiedzy klientów. Tymczasem, zgodnie z orzecznictwem sądowym:

naprawienie szkody polega na przywróceniu stanu poprzedniego, chyba że poszkodowany wybrał świadczenie polegające na zapłacie odpowiedniej sumy pieniężnej albo że za świadczeniem w pieniądzu przemawiają szczególne okoliczności. Z tej zasady i treści art. 361§2 k.c., wynika, że w wypadku uszkodzenia rzeczy w stopniu umożliwiającym przywrócenie jej do stanu poprzedniego osoba odpowiedzialna za szkodę obowiązana jest zwrócić poszkodowanemu wszelkie celowe, ekonomicznie uzasadnione wydatki, poniesione w celu przywrócenia stanu poprzedniego rzeczy uszkodzonej (wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie I Wydział Cywilny z 05.10.2017 r., Sygn. akt: I C 937/16).

Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji – co obejmuje?

Zanim zaczniesz walkę z ubezpieczycielem, musisz wiedzieć, co Ci przysługuje w świetle prawa. Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji zostanie Ci wypłacone, jeśli powstanie szkoda. Przy czym szkoda rozumiana jest w tym wypadku zarówno jako zmniejszenie majątku poszkodowanego, czyli np. uszkodzenie samochodu, jak i utracone korzyści. Oczywiście, o ile pozostają one w związku przyczynowym.

Przykład: jesteś samozatrudniony. Wskutek doznanych obrażeń w wyniku zdarzenia drogowego nie mogłeś podejmować aktywności zawodowej, za co w normalnych okolicznościach otrzymałbyś korzyści finansowe. Czyli te środki finansowe z pracy, których nie otrzymasz to właśnie utracone korzyści. 

Oznacza to, że odszkodowanie od sprawcy wypadku obejmować będzie przede wszystkim:

 • koszt holowania,
 • koszt samochodu zastępczego,
 • zwrot kosztów dojazdów do przychodni,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot kosztów naprawy uszkodzonego mienia,
 • zwrot kosztów rehabilitacji,
 • zwrot utraconych korzyści,
 • zwrot zakupu lub wypożyczenia sprzętu niezbędnego do rehabilitacji,
 • zwrot zakupu środków farmakologicznych, np. środków przeciwbólowych, środków opatrunkowych,
 • rekompensatę za zniszczone mienie.

Ale to nie wszystko!

Jakby tego było mało, możesz żądać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i cierpienie fizyczne oraz psychiczne. Warto o tym pamiętać. 

Zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy

Ubezpieczyciele zaniżają odszkodowanie z OC sprawcy w różnoraki sposób. Najczęściej zaniżanie odszkodowań związane jest przede wszystkim ze sposobem ustalania wartości uszkodzonych części, obliczania wysokości stawek roboczogodziny, a także utraty wartości handlowej samochodu. Szerzej piszemy o tym tutaj

Wiek samochodu i amortyzacja części eksploatacyjnych 

Najczęściej zakłady ubezpieczeń wypłacają zbyt niskie odszkodowanie z OC sprawcy, tłumacząc się tym, iż samochód jest stary i podczas wyceny zniszczonej części uwzględniają amortyzację części zamiennych. Towarzystwa ubezpieczeń wypłacają za małe odszkodowanie z OC sprawcy ze względu na zużycie części eksploatacyjnych, np. opon. 

Wykładania przepisów art. 361 § 2 k.c. i art. 363 § 2 k.c. nie daje podstaw do obniżenia należnego poszkodowanemu odszkodowania o różnicę pomiędzy wartością części nowej a wartością części która uległa uszkodzeniu, wyliczoną odrębnie dla każdej części. Ubezpieczyciel może obniżyć odszkodowanie o różnicę pomiędzy wartością części nowej a wartością części która uległa uszkodzeniu tylko wtedy, kiedy ubezpieczyciel wykaże że montaż nowej prowadzi do wzrostu wartości samochodu (wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny z 08.08.2013 r., 3ygn.. akt I C 335/13). 

Tańsze zamienniki i faktury za naprawę samochodu

Dużym problemem jest jednak zaniżanie wysokości odszkodowania przez stosowanie tańszych zamienników. Tymczasem ubezpieczyciel przy dokonaniu wyceny musi wziąć pod uwagę ceny rynkowe. Ubezpieczyciel nie może również żądać od poszkodowanego przedstawienia faktur za naprawę, a nawet uzależniać wypłaty odszkodowania lub jego wysokości od planowanej naprawy samochodu. Zgodnie z orzecznictwem: 

wysokość odszkodowania ubezpieczeniowego jest ustalana według sumy cen części zamiennych i usług koniecznych do wykonania naprawy pojazdu z daty ustalenia odszkodowania. Obowiązek naprawienia szkody przez wypłatę odpowiedniej sumy pieniężnej powstaje z chwilą wyrządzenia szkody i nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawić (wyrok Sądu Rejonowego w Słupsku Wydział I Cywilny z dnia 19.04.2016 r., 3ygn.. akt I C 1388/14).

Zaniżona wysokość stawek roboczogodziny

Problematyczne jest również zaniżanie kosztów robocizny. Zakłady ubezpieczeń notorycznie zaniżają wysokość stawek roboczogodziny. Ubezpieczyciele nie mogą mieć własnego cennika odbiegającego od cen rynkowych.

Utrata wartości handlowej samochodu

Warto również mieć na uwadze, że nawet po naprawie auta z OC sprawcy przysługuje Ci odszkodowanie za utratę wartości handlowej samochodu, o czym oczywiście ubezpieczyciele nie wspominają.  

Nasza kancelaria odszkodowawcza pomoże Ci ocenić jej wysokość.

Odszkodowanie z OC sprawcy

Jak już wiesz, w ramach OC poszkodowanemu kierowcy należy się pełne odszkodowanie za poniesione szkody. Takich przypadków nie należy bagatelizować, zwłaszcza jeśli koszty naprawy samochodu lub jego wartość rynkowa okazują się wyższe, niż wskazane w otrzymanej od ubezpieczyciela decyzji. Istnieje kilka wyjść z tej sytuacji. Jednym ze sposobów jest wystosowanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela, kwestionującej wskazaną przez niego kwotę odszkodowania. Zwykle kierowca ma 3 lata na złożenie odwołania, ale im wcześniej sprawa zostanie rozwiązania, tym lepiej dla niego. W dokumencie powinny znaleźć się uzasadnione argumenty co do kwoty odszkodowania, wskazujące na przykład, że wartość rynkowa samochodu lub uszkodzonych części jest wyższa, niż ta wskazana w piśmie firmy ubezpieczeniowej.

Za darmo sprawdź, jak wysokie odszkodowanie możesz uzyskać

Pomocne będzie sporządzenie niezależnego kosztorysu naprawy, dzięki któremu wyliczy się pełne uzasadnione koszty naprawy pojazdu.

Jak uzyskać większe odszkodowanie z OC sprawcy?

Bez dokumentów i specjalistycznej wiedzy nie da się określić, ile można dostać odszkodowania z OC sprawcy. Nasi pracownicy pomogą Ci określić wysokość odszkodowania, o które powinieneś wnioskować. Dochodzenie odszkodowania z OC sprawcy nie jest proste. Musisz zgromadzić wiele dokumentów, informacji, a w niektórych przypadkach, niezastąpieni są świadkowie. A i to często nie wystarcza w samodzielnej walce z towarzystwem ubezpieczeniowym, które chętnie zaniża wysokość odszkodowania. Dlatego najlepszym wyjściem jest skorzystanie ze wsparcia kancelarii odszkodowawczej <https://delikta-odszkodowania.pl/>, która w walce o większe odszkodowanie występuje w imieniu poszkodowanego. Jeśli jednak mediacje oraz użyte w tym toku argumenty nie przekonają ubezpieczyciela, konieczne okaże się dochodzenie swoich w sądzie, którzy orzeknie, która ze stron ma rację.

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę