Uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu

Wysokość uszczerbku na zdrowiu może być nawet kilka razy zaniżona przez zakład ubezpieczeń. To realna strata dla osób poszkodowanych, które przez błędne decyzje tracą średnio nawet kilkanaście tysięcy złotych. W uzyskaniu odszkodowania prawidłowe ustalenie uszczerbku na zdrowiu jest bardzo ważne. Dotyczy to zarówno zadośćuczynienia z OC sprawcy, jak i odszkodowań z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłacanych z polis NNW.

Rodzaje uszczerbków na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu człowieka. O trwałym (stałym) uszczerbku na zdrowiu można mówić, gdy to naruszenie sprawności nie rokuje poprawy. Natomiast długotrwały uszczerbek na zdrowiu to taki, który utrzymuje się przez co najmniej 6 miesięcy, jednak są szanse na poprawę stanu zdrowia.

Ciężki uszczerbek na zdrowiu zdefiniowany jest w art. 156 kodeksu karnego. To utrata mowy, słuchu, wzroku, możliwości płodzenia albo powstanie innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała.

Tabela uszczerbków na zdrowiu

Do uzyskania odszkodowania z polisy NNW konieczne jest ustalenie procentowe uszczerbku na zdrowiu. Procent uszczerbku jest również jednym z kryteriów ustalenia wysokości zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w szkodach likwidowanych z OC sprawcy (link do artykułu o zadośćuczynieniu).

Najpopularniejsza jest tabela uszczerbków na zdrowiu stosowana przez ZUS i podobne do niej tabele KRUS i komisji resortowych. Każdy z zakładów ubezpieczeń stosuje własną tabelę uszczerbków.

W przypadku, gdy dochodzimy odszkodowania z OC sprawcy posiłkowe znaczenie ma tabela ZUS. Natomiast, gdy dochodzimy odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu z naszej polisy należy stosować tabelę uszczerbków tego zakładu, w którym polisa została wykupiona. Tabele te różnią się między sobą.

Przykład
Skręcenie stawu skokowego w poszczególnych tabelach jest oceniane różnie:
– Tabela ZUS: Od 1 do 15% przy braku zniekształceń, 15-25% przy zniekształceniach i 25-40% przy dodatkowych powikłaniach,
– Tabela uszczerbków na zdrowiu PZU: według czterech kategorii od 1 do 20%
– Tabela uszczerbków na zdrowiu WARTA – tak samo, jak w PZU od 1 do 20%
– Tabela uszczerbków na zdrowiu UNIQA – od 1 do 40% według 4 stopni oceny skutków urazu

Ustalenie uszczerbku na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu orzekany jest przez lekarza lub komisję lekarską na podstawie badania albo dokumentacji lekarskiej.

Najbardziej formalne postępowanie w sprawie uszczerbku na zdrowiu toczy się przez ZUS. Orzeczenie lekarskie określające wysokość uszczerbku na zdrowiu wydaje lekarz orzecznik. W przypadku, gdy uszczerbek został zaniżony można zgłoscić sprzeciw od orzeczenia lekarskiego. Sprzeciw nie wymaga uzasadnienia. Sprawę wówczas ocenia komisja lekarska ZUS, która wydaje ostateczne orzeczenie. Od decyzji wydanej po orzeczeniu komisji przysługuje odwołanie do sądu.

W przypadku odszkodowań z polis NNW uszczerbek może zostać zaniżony, co powoduje zaniżenie odszkodowania. W takim przypadku sporządza się odwołanie od decyzji ubezpieczyciela. Nasi Klienci otrzymują niezależne orzeczenie lekarskie, na podstawie którego ustalamy właściwy procent uszczerbku na zdrowiu.

Za darmo sprawdź, czy możesz uzyskać wyższe odszkodowanie ze swojej polisy

Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu z polisy NNW

Na początek należy dokonać zgłoszenia uszczerbku na zdrowiu. Forma takiego zgłoszenia jet dowolna – można go dokonać na piśmie, mailowo lub poprzez infolinię. W celu oceny sprawy przez ubezpieczyciela należy dołączyć dokumentację medyczną i opisać odczuwane dolegliwości.

W przypadku, gdy orzeczenie lekarskie jest niekorzystne warto skontaktować się z kancelarią odszkodowawczą. Wykonamy niezależne orzeczenie lekarskie, które będzie podstawą do złożenie reklamacji. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania takie orzeczenie będzie pomocne przy określeniu wysokości pozwu o odszkodowanie.

Linki:

Najczęściej zadawane pytania

Czy istnieje wzór odwołania od orzeczenia lekarskiego?

Nie istnieje jedno, wzorcowe odwołanie od orzeczenia lekarskiego. Bardzo ważne jest, aby złożona reklamacja, czy sprzeciw od orzeczenia był oparty na konkretnej podstawie. Taką „podkładką” do odwołania może być niezależne orzeczenie lekarskie wskazujące prawidłowy stopień uszczerbku na zdrowiu

Czy brak uszczerbku na zdrowiu oznacza, że nie otrzymam zadośćuczynienia z OC sprawcy?

Nie. Stopień uszczerbku na zdrowiu ma znaczenie przy wypłacie odszkodowania z NNW. Natomiast w przypadku zadośćuczynienia wysokość uszczerbku ma jedynie znaczenie pomocnicze. Brak uszczerbku na zdrowiu nie wyklucza uzyskania zadośćuczynienia.

Linki:

Czy złamanie to trwały uszczerbek na zdrowiu?

To zależy od skutków złamania. Jeśli złamanie zrosło się i zdrowie uległo całkowitej poprawie, to uszczerbek na zdrowiu nie występuje. Najczęściej jednak z uwagi na ograniczenie ruchomości po złamaniu orzec można trwały lub co najmniej długotrwały stopień uszczerbku na zdrowiu.

Czy blizna jest trwałym uszczerbkiem na zdrowiu?

W przypadku, gdy blizny nie da się usunąć może ona stanowić podstawę do ustalenia uszczerbku na zdrowiu. W szczególności dotyczy to blizny na twarzy. Stopień uszczerbku będzie większy, jeśli blizna powoduje dodatkowe komplikacje – uniemożliwia opalanie, powoduje ograniczenie ruchomości lub ból.

Jak zwiększyć uszczerbek na zdrowiu?

Skuteczne podważenie orzeczenia lekarskiego zależy od wykonania niezależnego orzeczenia lekarskiego. Takie orzeczenie daje możliwość oceny, czy zakład ubezpieczeń zaniżył odszkodowanie i stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu

W jakim terminie powinna nastąpić wypłata odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu

Standardowo wypłata odszkodowania przez zakład ubezpieczeń powinna nastąpić w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia szkody.

Jak złożyć skuteczne odwołanie od decyzji PZU za trwały uszczerbek na zdrowiu?

Przede wszystkim należy wykonać niezależną opinię lekarską, która ustali ten uszczerbek zgodnie z tabelami PZU. Kancelarie odszkodowawcze dysponują lekarzami orzecznikami, którzy taką opinię wykonają. Następnie należy ustalić, jaką kwotę przy prawidłowym uszczerbku powinniśmy dostać. Po obliczeniach rozpoczyna się postępowanie reklamacyjne – składając odwołanie wyznaczamy zgodnie z przepisami PZU 30-dniowy termin na rozstrzygnięcie reklamacji. W przypadku odmowy uznania naszych racji sprawę można skierować do sądu wnioskując o zaopiniowanie stopnia trwałego uszczerbku na zdrowiu według tabel PZU przez biegłego sądowego.

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

Linki

Za darmo sprawdź, czy przysługuje Tobie odszkodowanie

    Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

    Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:    Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

    * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę