ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK NA SIŁOWNI

Odszkodowanie za wypadek na siłowni? Czemu nie! Coraz więcej osób dba o swoje ciało na siłowni, więc siłą rzeczy dochodzi tam do coraz większej liczby wypadków oraz kontuzji i to nie tylko podczas wykonywania ćwiczeń. Poniżej wyjaśniamy Ci,  kiedy przysługuje Ci odszkodowanie po wypadku na siłowni, skąd możesz dostać środki finansowe w ramach odszkodowania i w jakiej wysokości możesz spodziewać się odszkodowania za wypadek w klubie fitness.

Za jakie urazy odszkodowanie za wypadek na siłowni?

Na siłowni dochodzi do różnych urazów bez względu na wiek czy płeć osób podejmujących aktywność fizyczną. Przez urazy rozumieć należy uszkodzenia, do których dochodzi podczas podejmowania aktywności fizycznej. Dzieje się to przede wszystkim podczas treningów lub zawodów sportowych. Urazy te skutkują powstaniem obrażenia.  W wyniku tego następuje czasowe lub całkowite wyłączenie z udziału w aktywnościach sportowych. Oprócz tak rozumianych urazów czy kontuzji, na siłowniach i w klubach fitness dochodzi również do różnego typu wypadków. Z pewnością najczęściej są one wynikiem nieprawidłowego korzystania ze sprzętu na siłowni lub korzystania z wadliwych urządzeń. Niemniej jednak mogą być wynikiem braku zachowania ostrożności lub po prostu złego przygotowania do ćwiczeń, przeszacowania swoich sił albo niestosowania się do instrukcji. Wśród urazów powstałych w wyniku wypadku lub kontuzji na siłowni wymienić można m.in.:

 • nadciągnięcia mięśnia, więzadła lub ścięgna,
 • naderwania mięśnia, ścięgna lub więzadła,
 • zerwania ścięgna, więzadła lub mięśnia, np. zerwanie mięśnia nadgrzebieniowego,
 • stłuczenia,
 • skręcenia, np. skręcenie kolana albo stawu skokowego,
 • zwichnięcia,
 • złamania, najczęściej ręki albo nogi,
 • pęknięcia kości.

Co zrobić kiedy wystąpi uraz na siłowni?  Poza leczeniem przede wszystkim pomyśl o odszkodowaniu, które możesz otrzymać.

Skąd można dochodzić odszkodowania za wypadek na siłowni?

To, skąd możesz dochodzić odszkodowania za wypadek na siłowni zależy przede wszystkim od tego w jakich okolicznościach do niego doszło. Czyli ważne jest przede wszystkim to, kto odpowiada za zdarzenie. Czy jest to Twoja wina, czy właściciela siłowni, czy może kogoś innego, a może jest to jedynie nieszczęśliwy zbieg okoliczności. Co do zasady odszkodowania za wypadek na siłowni można dochodzić z trzech źródeł:

 • z własnej polisy,
 • z ubezpieczenia OC,
 • w rzadkich okolicznościach z ZUS.

Odszkodowanie za wypadek na siłowni z polisy NNW

Jeśli do wypadku doszło bez winy innej osoby, a zwłaszcza z Twojej winy to jedyną opcją na uzyskanie odszkodowania za wypadek na siłowni jest zgłoszenie się do Twojego ubezpieczyciela. Taka sytuacja występuje najczęściej. Podniosłeś za duży ciężar, źle rozłożyłeś obciążenie, popełniłeś błąd w rozgrzewce.

Jakie problemy mogę wystąpić przy dochodzenie odszkodowania za uraz na siłowni?

Po pierwsze, pamiętaj, że ubezpieczyciel może kwestionować prawo do ubezpieczenia, jeśli do wypadku doszło w wyniku rażącego niedbalstwa. Wynika to z treści art. 827 § 1 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:

ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialności, jeżeli ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; w razie rażącego niedbalstwa. Chyba że umowa lub OWU stanowią inaczej lub zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względom słuszności.

Po drugie, jeśli posiadasz polisę, sprawdź w treści umowy, czy nie ma jakiegoś wyłączenia. Np. czy ubezpieczyciel nie zastrzegł, że nie wypłaci odszkodowania za urazy powstałe podczas uprawiania określonych aktywności. Jeśli nie, to sprawdź za jakie urazy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie. Prawdopodobnie za urazy takie jak zerwany biceps odszkodowanie otrzymasz. Jeśli stwierdzono u Ciebie uraz po wypadku, np. zerwanie bicepsa, złamanie odszkodowanie co do zasady Ci się należy. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych wypłaca również odszkodowanie za przepuklinę. Jest to jednak często temat sporów z zakładem ubezpieczeń. Przepuklina może zostać potraktowana jako stan choroby i wówczas zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania z polisy NNW. Na taką decyzję przysługuje reklamacja. Oczywiście katalog urazów, za które można otrzymać odszkodowanie z polisy jest obszerny.

Większe sieci wykupują dla swoich Klientów lub proponują im w ramach abonamentu grupowe ubezpieczenie NNW. Z tego ubezpieczenia można także skorzystać po nieprzyjemnym zdarzeniu na siłowni.

Wypadek na siłowni – odszkodowanie z ZUS

Szanse na odszkodowanie z ZUS za wypadek na siłowni są nikłe. Co do zasady ZUS wypłaca odszkodowanie za wypadek w miejscu pracy albo w drodze z lub do pracy. Oczywiście wypłaca również środki finansowe za choroby zawodowe. Natomiast, aby otrzymać odszkodowanie z ZUS za wypadek na siłowni, musiałyby być one zlecone przez pracodawcę. Z czym, pomimo naszej wieloletniej praktyki zawodowej, jeszcze się nie spotkaliśmy. Jeśli jednak na siłowni znalazłeś się z powodu pracodawcy i masz zerwane więzadła w kolanie, odszkodowanie ZUS w pewnych okolicznościach może Ci wypłacić. Jeśli stwierdzono u Ciebie uraz po wypadku, np. zerwanie bicepsa, odszkodowanie co do zasady Ci się należy.

Odszkodowanie za wypadek na siłowni z OC

Odszkodowanie za wypadek na siłowni z OC możesz otrzymać, jeśli wina za zdarzenie leży po stronie właściciela lub zarządcy siłowni. Najczęściej będzie to spowodowane niedbalstwem właściciela lub osoby odpowiedzialnej za zarządzanie obiektem. Przykładowo spadnie na Ciebie gryf podczas ćwiczeń, suwnica przewróci się na Ciebie podczas wykonywania ćwiczeń, niedokręcona hantla spadnie na Twoją stopę lub dłoń, poślizgniesz się na mokrej podłodze lub zahaczysz o niezabezpieczony element. Jeśli chcesz ubiegać się o odszkodowanie za wypadek na siłowni z OC, pamiętaj o zgromadzeniu dokumentacji potwierdzającej uszczerbek na zdrowiu i poniesione koszty. Ponadto ważne są dowody potwierdzające, że to właśnie na siłowni doszło do wypadku i że winę ponosi pracownik lub właściciel siłowni albo trener personalny. Nasza kancelaria pomoże Ci zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty.

Najczęstsze pytania odnośnie odszkodowania za wypadek na siłowni

Liczba klientów siłowni i klubów fitness stale rośnie. Dlatego kontaktuje się z nami wielu klientów, którzy zadają nam liczne pytania dotyczące wypłaty odszkodowania za wypadek na siłowni. Pytania dotyczą przede wszystkim tego, za co przysługuje odszkodowanie i czy poszkodowanym przysługuje również odszkodowanie za operację, a także ile odszkodowania za wypadek na siłowni można dostać.

Za co przysługuje odszkodowanie za wypadek na siłowni?

Odszkodowanie za wypadek na siłowni obejmuje przede wszystkim wypłatę za uszczerbek na zdrowiu. Poza tym otrzymać możesz również odszkodowanie za operację, jeżeli Twoja polisa to obejmuje albo dochodzisz odszkodowania z OC. Oprócz odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, przykładowo oprócz odszkodowania za zerwane więzadła w kolanie, możesz ubiegać się z polisy OC o zwrot kosztów, które poniosłeś w związku z wypadkiem. Co znaczy, że możesz otrzymać również zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji. Ale nie tylko! Odszkodowanie za wypadek na siłowni z polisy OC obejmuje również zakup środków opatrunkowych i przeciwbólowych. Dodatkowo możesz ubiegać się z OC o zadośćuczynienie za szkodę o charakterze niemajątkowym. Jeśli w wyniku wypadku nie mogłeś pracować, możesz także od winnego zaniedbania wnioskować o zwrot utraconych zarobków. Przy dochodzenie odszkodowania z polisy NNW decydujące jest to, jaką umowę zawarłeś. To w polisie są wymienione świadczenia, które możesz otrzymać za kontuzję lub wypadek na siłowni.

Ile można dostać odszkodowania za wypadek na siłowni?

Kwota odszkodowania uzależniona jest od rodzaju i wielkości uszczerbku na zdrowiu, a także poniesionych przez Ciebie kosztów, np. rehabilitacji. Ponadto na wysokość odszkodowania wpływ mają również ewentualne utracone dochody. Przede wszystkim zależy to, od tego skąd dochodzisz odszkodowania. Przy polisie NNW znaczenie ma Twoja suma ubezpieczenia. Przy odszkodowaniu z polisy OC powinieneś otrzymać wyrównanie poniesionych kosztów oraz zadośćuczynienie.

Przykład: Nasz Klient podczas rozgrzewki doznał kontuzji zwanej „łokciem tenisisty” (zapalenie nadkłykcia bocznego). Otrzymał odmowę wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela, który uznał, że uraz powstał bez przyczyny zewnętrznej. Po złożonej przez nas reklamacji zakład ubezpieczeń przyznał odszkodowanie za 5% trwałego uszczerbku na zdrowiu i wypłacil kwotę 10.000 złotych, gdyż zgodnie z polisą za jeden procent przyznawano 2.000 złotych. Dodatkowo winę za uraz ponosił trener personalny, który ignorując długą przerwę w treningach narzucił zbyt forsowny trening poszkodowanego, a dodatkowo oddalił się na kilkanaście minut. Zgłosiliśmy szkodę z ubezpieczenia OC klubu fitness i uzyskaliśmy kwotę 11.500 zadośćuczynienia oraz pokrycie kosztów rehabilitacji w kwocie 5.600 złotych.

Przykład: Podczas ćwiczeń na siłowni niedokręcona hantla spadnie na Twój palec. Na szczęście nie doszło do poważniejszych uszkodzeń. Jednak Twoim problemem jest zerwany paznokieć. To, ile odszkodowania z PZU czy innego zakładu dostaniesz zależy przede wszystkim od zakresu uszkodzenia, kosztów leczenia i rehabilitacji. Aby wiedzieć, ile możesz orientacyjnie dostać od swojego ubezpieczyciela, musisz zapoznać się z treścią OWU. Jednak poza tym możesz uzyskać odszkodowanie z polisy klubu fitness, który zwróci Tobie także wszystkie poniesione koszty. Do tego należy jednak udowodnić winę siłowni.

Czy można dostać odszkodowanie od siłowni, jeżeli regulamin mówi, że siłownia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i urazy?

Nie można w regulaminie wyłączyć odpowiedzialności siłowni, czy klubu fitness za wypadki i kontuzje. Jest to działanie sprzeczne z prawem, narusza prawa konsumentów i jako takie nie obowiązuje. Siłownia będzie odpowiadać za wypadek czy kontuzję podczas treningu, gdy ponosi winę. Nie będzie odpowiadać, gdy poszkodowany sam sobie narzucił zbyt intensywny trening albo zignorował wskazówki trenera. Klub fitness jednak zapłaci odszkodowanie za uraz spowodowany błędem instruktora, złym stanem technicznym urządzeń albo nierównej czy śliskiej nawierzchni.

Czy siłownia odpowiada za kradzież rzeczy?

Oddając rzeczy na przechowanie zawierasz z właścicielem klubu fitness umowę. Jeżeli nie zwróci Tobie rzeczy w stanie nienaruszonym, to jak najbardziej przysługuje Tobie odszkodowanie.

Czy przeciążenie mięśnia to nieszczęśliwy wypadek?

Zakłady ubezpieczeń kwestionują często urazy przeciążeniowe uznając, że nie ma w ich przypadku przyczyny zewnętrznej. Najczęściej jest to jednak stanowisko nieprawidłowe. Prowadzimy sprawy, w których uzyskujemy odszkodowanie w takich przypadkach. Odmowa wypłaty odszkodowania za uraz przeciążeniowy nie zamyka sprawy. W każdym przypadku możesz skutecznie się odwołać, zwłaszcza z pomocą ekspertów.

Jeśli miałeś wypadek na siłowni, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami w celu dochodzenia odszkodowania za cierpienia, których doznałeś. Z naszą kancelarią otrzymasz wysokie odszkodowanie.

  Chcesz od razu zacząć starania o wyższe odszkodowanie?

  Napisz do nas - w odpowiedzi wyślemy listę potrzebnych dokumentów i poprowadzimy Cię dalej:  Klikając przycisk „WYŚLIJ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu w sposób i w zakresie, o jakich mowa w oświadczeniu znajdującym się pod linkiem

  * Wysłanie dokumentów przyspiesza analizę